6
by Ablikim, M., Bai, J.Z., Bai, Y., Ban, Y., Cai, X., Chen, H.F., Chen, H.S., Chen, J.C., Chen, Jin, Chen, Y.B., Chu, Y.P., Dai, Y.S., Deng, Z.Y., Du, S.X., Fang, J., Fu, C.D., Gao, Y.N., Gu, Y.T., Guo, Z.J., Harris, F.A., He, K.L., He, M., Heng, Y.K., Hu, H.M., Hu, T., Huang, G.S., Huang, X.T., Ishida, M., Ishida, S., Huang, Y.P., Ji, X.B., Jiang, X.S., Jiao, J.B., Jin, D.P., Jin, S., Komada, T., Kurokawa, S., Li, G., Li, H.B., Li, J., Li, L., Li, R.Y., Li, W.D., Li, W.G., Li, X.L., Li, X.N., Li, X.Q., Liang, Y.F., Liu, B.J., Liu, C.X., Liu, Fang, Liu, Feng, Liu, H.M., Liu, J.P., Liu, H.B., Liu, Q., Liu, R.G., Liu, Z.A., Lu, F., Lu, G.R., Lu, J.G., Luo, C.L., Ma, F.C., Ma, H.L., Ma, Q.M., Maeda, T., Mao, Z.P., Matsuda, T., Mo, X.H., Nie, J., Oda, M., Olsen, S.L., Ping, R.G., Qiu, J.F., Rong, G., Ruan, X.D., Shan, L.Y., Shang, L., Shen, C.P., Shen, X.Y., Sheng, H.Y., Sun, H.S., Sun, S.S., Sun, Y.Z., Sun, Z.J., Takamatsu, K., Tang, X., Tian, J.P., Toi, Y., Tsuru, T., Ukai, K., Varner, G.S., Wan, X., Wang, L., Wang, L.L., Wang, L.S., Wang, P., Wang, P.L., Wang, Y.F., Wang, Z., Wang, Z.Y., Wei, C.L., Wei, D.H., Wu, N., Xu, G.F., Xu, X.P., Xu, Y., Yamada, K., Yamauchi, I., Yan, M.L., Yang, H.X., Yang, M., Yang, Y.X., Ye, M.H., Ye, Y.X., Yu, C.X., Yuan, C.Z., Yuan, Y., Zeng, Y., Zhang, B.X., Zhang, B.Y., Zhang, C.C., Zhang, D.H., Zhang, H.Q., Zhang, H.Y., Zhang, J.W., Zhang, J.Y., Zhang, X.Y., Zhang, Y.Y., Zhang, Z.P., Zhao, J.W., Zhao, M.G., Zhao, P.P., Zhao, Z.G., Zheng, B., Zheng, H.Q., Zheng, J.P., Zheng, Z.P., Zhong, B., Zhou, L., Zhu, K.J., Zhu, Q.M., Zhu, X.W., Zhu, Y.S., Zhu, Z.A., Zou, B.S.
Published in Physics Letters B (2011)
Get additional information online
E-Article
7
by Ablikim, M., Bai, J.Z., Bai, Y., Ban, Y., Cai, X., Chen, H.F., Chen, H.S., Chen, H.X., Chen, J.C., Chen, Jin, Chen, X.D., Chen, Y.B., Chu, Y.P., Dai, Y.S., Deng, Z.Y., Du, S.X., Fang, J., Fu, C.D., Gao, C.S., Gao, Y.N., Gu, S.D., Gu, Y.T., Guo, Y.N., Guo, Z.J., Harris, F.A., He, K.L., He, M., Heng, Y.K., Hu, H.M., Hu, T., Huang, G.S., Huang, X.T., Huang, Y.P., Ji, X.B., Jiang, X.S., Jiao, J.B., Jin, D.P., Jin, S., Li, G., Li, H.B., Li, J., Li, L., Li, R.Y., Li, W.D., Li, W.G., Li, X.L., Li, X.N., Li, X.Q., Liang, Y.F., Liu, B.J., Liu, C.X., Liu, Fang, Liu, Feng, Liu, H.M., Liu, J.P., Liu, H.B., Liu, J., Liu, Q., Liu, R.G., Liu, S., Liu, Z.A., Lu, F., Lu, G.R., Lu, J.G., Luo, C.L., Ma, F.C., Ma, H.L., Ma, Q.M., Malik, M.Q.A., Mao, Z.P., Mo, X.H., Nie, J., Olsen, S.L., Ping, R.G., Qi, N.D., Qiu, J.F., Rong, G., Ruan, X.D., Shan, L.Y., Shang, L., Shen, C.P., Shen, X.Y., Sheng, H.Y., Sun, H.S., Sun, S.S., Sun, Y.Z., Sun, Z.J., Tang, X., Tian, J.P., Tong, G.L., Varner, G.S., Wan, X., Wang, L., Wang, L.L., Wang, L.S., Wang, P., Wang, P.L., Wang, Y.F., Wang, Z., Wang, Z.Y., Wei, C.L., Wei, D.H., Wu, N., Xia, X.M., Xu, G.F., Xu, X.P., Xu, Y., Yan, M.L., Yang, H.X., Yang, M., Yang, Y.X., Ye, M.H., Ye, Y.X., Yu, C.X., Yuan, C.Z., Yuan, Y., Zeng, Y., Zhang, B.X., Zhang, B.Y., Zhang, C.C., Zhang, D.H., Zhang, F., Zhang, H.Q., Zhang, H.Y., Zhang, J.W., Zhang, J.Y., Zhang, X.Y., Zhang, Y.Y., Zhang, Z.X., Zhang, Z.P., Zhao, D.X., Zhao, J.W., Zhao, M.G., Zhao, P.P., Zhao, Z.G., Zheng, B., Zheng, H.Q., Zheng, J.P., Zheng, Z.P., Zhong, B., Zhou, L., Zhu, K.J., Zhu, Q.M., Zhu, X.W., Zhu, Y.S., Zhu, Z.A., Zhu, Z.L., Zhuang, B.A., Zou, B.S.
Published in Physics Letters B (2010)
Get additional information online
E-Article
8
by Ablikim, M., Bai, J.Z., Bai, Y., Ban, Y., Cai, X., Chen, H.F., Chen, H.S., Chen, H.X., Chen, J.C., Chen, Jin, Chen, X.D., Chen, Y.B., Chu, Y.P., Dai, Y.S., Deng, Z.Y., Du, S.X., Fang, J., Fu, C.D., Gao, C.S., Gao, Y.N., Gu, S.D., Gu, Y.T., Guo, Y.N., Guo, Z.J., Harris, F.A., He, K.L., He, M., Heng, Y.K., Hu, H.M., Hu, T., Huang, G.S., Huang, X.T., Huang, Y.P., Ji, X.B., Jiang, X.S., Jiao, J.B., Jin, D.P., Jin, S., Li, G., Li, H.B., Li, J., Li, L., Li, R.Y., Li, W.D., Li, W.G., Li, X.L., Li, X.N., Li, X.Q., Liang, Y.F., Liu, B.J., Liu, C.X., Liu, Fang, Liu, Feng, Liu, H.M., Liu, J.P., Liu, H.B., Liu, J., Liu, Q., Liu, R.G., Liu, S., Liu, Z.A., Lu, F., Lu, G.R., Lu, J.G., Luo, C.L., Ma, F.C., Ma, H.L., Ma, Q.M., Malik, M.Q.A., Mao, Z.P., Mo, X.H., Nie, J., Olsen, S.L., Ping, R.G., Qi, N.D., Qiu, J.F., Rong, G., Ruan, X.D., Shan, L.Y., Shang, L., Shen, C.P., Shen, X.Y., Sheng, H.Y., Sun, H.S., Sun, S.S., Sun, Y.Z., Sun, Z.J., Tang, X., Tian, J.P., Tong, G.L., Varner, G.S., Wan, X., Wang, L., Wang, L.L., Wang, L.S., Wang, P., Wang, P.L., Wang, Y.F., Wang, Z., Wang, Z.Y., Wei, C.L., Wei, D.H., Wu, N., Xia, X.M., Xu, G.F., Xu, X.P., Xu, Y., Yan, M.L., Yang, H.X., Yang, M., Yang, Y.X., Ye, M.H., Ye, Y.X., Yu, C.X., Yuan, C.Z., Yuan, Y., Zeng, Y., Zhang, B.X., Zhang, B.Y., Zhang, C.C., Zhang, D.H., Zhang, H.Q., Zhang, H.Y., Zhang, J.W., Zhang, J.Y., Zhang, X.Y., Zhang, Y.Y., Zhang, Z.X., Zhang, Z.P., Zhao, D.X., Zhao, J.W., Zhao, M.G., Zhao, P.P., Zhao, Z.G., Zheng, B., Zheng, H.Q., Zheng, J.P., Zheng, Z.P., Zhong, B., Zhou, L., Zhu, K.J., Zhu, Q.M., Zhu, X.W., Zhu, Y.S., Zhu, Z.A., Zhu, Z.L., Zhuang, B.A., Zou, B.S.
Published in Physics Letters B (2010)
Get additional information online
E-Article
9
by Ablikim, M., Bai, J.Z., Bai, Y., Ban, Y., Cai, X., Chen, H.F., Chen, H.S., Chen, H.X., Chen, J.C., Chen, Jin, Chen, X.D., Chen, Y.B., Chu, Y.P., Dai, Y.S., Deng, Z.Y., Du, S.X., Fang, J., Fu, C.D., Gao, C.S., Gao, Y.N., Gu, S.D., Gu, Y.T., Guo, Y.N., Guo, Z.J., Harris, F.A., He, K.L., He, M., Heng, Y.K., Hu, H.M., Hu, T., Huang, G.S., Huang, X.T., Huang, Y.P., Ji, X.B., Jiang, X.S., Jiao, J.B., Jin, D.P., Jin, S., Li, G., Li, H.B., Li, J., Li, L., Li, R.Y., Li, W.D., Li, W.G., Li, X.L., Li, X.N., Li, X.Q., Liang, Y.F., Liu, B.J., Liu, C.X., Liu, Fang, Liu, Feng, Liu, H.M., Liu, J.P., Liu, H.B., Liu, J., Liu, Q., Liu, R.G., Liu, S., Liu, Z.A., Lu, F., Lu, G.R., Lu, J.G., Luo, C.L., Ma, F.C., Ma, H.L., Ma, Q.M., Malik, M.Q.A., Mao, Z.P., Mo, X.H., Nie, J., Olsen, S.L., Ping, R.G., Qi, N.D., Qiu, J.F., Rong, G., Ruan, X.D., Shan, L.Y., Shang, L., Shen, C.P., Shen, X.Y., Sheng, H.Y., Sun, H.S., Sun, S.S., Sun, Y.Z., Sun, Z.J., Tang, X., Tian, J.P., Tong, G.L., Varner, G.S., Wan, X., Wang, L., Wang, L.L., Wang, L.S., Wang, P., Wang, P.L., Wang, Y.F., Wang, Z., Wang, Z.Y., Wei, C.L., Wei, D.H., Wu, N., Xia, X.M., Xu, G.F., Xu, X.P., Xu, Y., Yan, M.L., Yang, H.X., Yang, M., Yang, Y.X., Ye, M.H., Ye, Y.X., Yu, C.X., Yuan, C.Z., Yuan, Y., Zeng, Y., Zhang, B.X., Zhang, B.Y., Zhang, C.C., Zhang, D.H., Zhang, H.Q., Zhang, H.Y., Zhang, J.W., Zhang, J.Y., Zhang, X.Y., Zhang, Y.Y., Zhang, Z.X., Zhang, Z.P., Zhao, D.X., Zhao, J.W., Zhao, M.G., Zhao, P.P., Zhao, Z.G., Zheng, B., Zheng, H.Q., Zheng, J.P., Zheng, Z.P., Zhong, B., Zhou, L., Zhu, K.J., Zhu, Q.M., Zhu, X.W., Zhu, Y.S., Zhu, Z.A., Zhu, Z.L., Zhuang, B.A., Zou, B.S.
Published in Physics Letters B (2009)
Get additional information online
E-Article
10
by Ablikim, M., Bai, J.Z., Bai, Y., Ban, Y., Cai, X., Chen, H.F., Chen, H.S., Chen, H.X., Chen, J.C., Chen, Jin, Chen, X.D., Chen, Y.B., Chu, Y.P., Dai, Y.S., Deng, Z.Y., Du, S.X., Fang, J., Fu, C.D., Gao, C.S., Gao, Y.N., Gu, S.D., Gu, Y.T., Guo, Y.N., Guo, Y.Q., Guo, Z.J., Harris, F.A., He, K.L., He, M., Heng, Y.K., Hu, H.M., Hu, J.H., Hu, T., Huang, G.S., Huang, X.T., Huang, Y.P., Ji, X.B., Jiang, X.S., Jiao, J.B., Jin, D.P., Jin, S., Jin, Y., Li, G., Li, H.B., Li, H.H., Li, J., Li, L., Li, R.Y., Li, W.D., Li, W.G., Li, X.L., Li, X.N., Li, X.Q., Liang, Y.F., Liu, B.J., Liu, C.X., Liu, Fang, Liu, Feng, Liu, H.M., Liu, J.P., Liu, H.B., Liu, J., Liu, Q., Liu, R.G., Liu, S., Liu, Z.A., Lu, F., Lu, G.R., Lu, J.G., Luo, C.L., Ma, F.C., Ma, H.L., Ma, Q.M., Malik, M.Q.A., Mao, Z.P., Mo, X.H., Nie, J., Olsen, S.L., Ping, R.G., Qi, N.D., Qiu, J.F., Rong, G., Ruan, X.D., Shan, L.Y., Shang, L., Shen, C.P., Shen, X.Y., Sheng, H.Y., Sun, H.S., Sun, S.S., Sun, Y.Z., Sun, Z.J., Tang, X., Tian, J.P., Tong, G.L., Varner, G.S., Wan, X., Wang, L., Wang, L.L., Wang, L.S., Wang, P., Wang, P.L., Wang, Y.F., Wang, Z., Wang, Z.Y., Wei, C.L., Wei, D.H., Weng, Y., Wu, N., Xia, X.M., Xu, G.F., Xu, X.P., Xu, Y., Yan, M.L., Yang, H.X., Yang, M., Yang, Y.X., Ye, M.H., Ye, Y.X., Yu, C.X., Yuan, C.Z., Yuan, Y., Zeng, Y., Zhang, B.X., Zhang, B.Y., Zhang, C.C., Zhang, D.H., Zhang, H.Q., Zhang, H.Y., Zhang, J.W., Zhang, J.Y., Zhang, X.Y., Zhang, Y.Y., Zhang, Z.X., Zhang, Z.P., Zhao, D.X., Zhao, J.W., Zhao, M.G., Zhao, P.P., Zhao, Z.G., Zheng, B., Zheng, H.Q., Zheng, J.P., Zheng, Z.P., Zhong, B., Zhou, L., Zhu, K.J., Zhu, Q.M., Zhu, X.W., Zhu, Y.S., Zhu, Z.A., Zhu, Z.L., Zhuang, B.A., Zou, B.S.
Published in Physics Letters B (2009)
Get additional information online
E-Article
11
by Ablikim, M., Bai, J.Z., Bai, Y., Ban, Y., Cai, X., Chen, H.F., Chen, H.S., Chen, H.X., Chen, J.C., Chen, Jin, Chen, X.D., Chen, Y.B., Chu, Y.P., Dai, Y.S., Deng, Z.Y., Du, S.X., Fang, J., Fu, C.D., Gao, C.S., Gao, Y.N., Gu, S.D., Gu, Y.T., Guo, Y.N., He, K.L., He, M., Heng, Y.K., Hou, J., Hu, H.M., Hu, T., Huang, G.S., Huang, X.T., Huang, Y.P., Ji, X.B., Jiang, X.S., Jiao, J.B., Jin, D.P., Jin, S., Lai, Y.F., Li, H.B., Li, J., Li, L., Li, R.Y., Li, W.D., Li, W.G., Li, X.L., Li, X.N., Li, X.Q., Liang, Y.F., Liao, H.B., Liu, B.J., Liu, C.X., Liu, Fang, Liu, Feng, Liu, H.H., Liu, H.M., Liu, J.B., Liu, J.P., Liu, H.B., Liu, J., Liu, R.G., Liu, S., Liu, Z.A., Lu, F., Lu, G.R., Lu, J.G., Luo, C.L., Ma, F.C., Ma, H.L., Ma, L.L., Ma, Q.M., Malik, M.Q.A., Mao, Z.P., Mo, X.H., Nie, J., Ping, R.G., Qi, N.D., Qin, H., Qiu, J.F., Rong, G., Ruan, X.D., Shan, L.Y., Shang, L., Shen, D.L., Shen, X.Y., Sheng, H.Y., Sun, H.S., Sun, S.S., Sun, Y.Z., Sun, Z.J., Tang, X., Tian, J.P., Tong, G.L., Wan, X., Wang, L., Wang, L.L., Wang, L.S., Wang, P., Wang, P.L., Wang, W.F., Wang, Y.F., Wang, Z., Wang, Z.Y., Wei, C.L., Wei, D.H., Weng, Y., Wu, N., Xia, X.M., Xie, X.X., Xu, G.F., Xu, X.P., Xu, Y., Yan, M.L., Yang, H.X., Yang, M., Yang, Y.X., Ye, M.H., Ye, Y.X., Yu, C.X., Yu, G.W., Yuan, C.Z., Yuan, Y., Zang, S.L., Zeng, Y., Zhang, B.X., Zhang, B.Y., Zhang, C.C., Zhang, D.H., Zhang, H.Q., Zhang, H.Y., Zhang, J.W., Zhang, J.Y., Zhang, X.Y., Zhang, Y.Y., Zhang, Z.X., Zhang, Z.P., Zhao, D.X., Zhao, J.W., Zhao, M.G., Zhao, P.P., Zheng, B., Zheng, H.Q., Zheng, J.P., Zheng, Z.P., Zhong, B., Zhou, L., Zhu, K.J., Zhu, Q.M., Zhu, X.W., Zhu, Y.C., Zhu, Y.S., Zhu, Z.A., Zhu, Z.L., Zhuang, B.A., Zou, B.S.
Published in Physics Letters B (2008)
Get additional information online
E-Article
12
by Ablikim, M., Bai, J.Z., Bai, Y., Ban, Y., Cai, X., Chen, H.F., Chen, H.S., Chen, H.X., Chen, J.C., Chen, Jin, Chen, X.D., Chen, Y.B., Chu, Y.P., Dai, Y.S., Deng, Z.Y., Du, S.X., Fang, J., Fu, C.D., Gao, C.S., Gao, Y.N., Gu, S.D., Gu, Y.T., Guo, Y.N., He, K.L., He, M., Heng, Y.K., Hou, J., Hu, H.M., Hu, T., Huang, G.S., Huang, X.T., Huang, Y.P., Ji, X.B., Jiang, X.S., Jiao, J.B., Jin, D.P., Jin, S., Lai, Y.F., Li, H.B., Li, J., Li, L., Li, R.Y., Li, W.D., Li, W.G., Li, X.L., Li, X.N., Li, X.Q., Liang, Y.F., Liao, H.B., Liu, B.J., Liu, C.X., Liu, Fang, Liu, Feng, Liu, H.H., Liu, H.M., Liu, J.B., Liu, J.P., Liu, H.B., Liu, J., Liu, R.G., Liu, S., Liu, Z.A., Lu, F., Lu, G.R., Lu, J.G., Luo, C.L., Ma, F.C., Ma, H.L., Ma, L.L., Ma, Q.M., Malik, M.Q.A., Mao, Z.P., Mo, X.H., Nie, J., Ping, R.G., Qi, N.D., Qin, H., Qiu, J.F., Rong, G., Ruan, X.D., Shan, L.Y., Shang, L., Shen, D.L., Shen, X.Y., Sheng, H.Y., Sun, H.S., Sun, S.S., Sun, Y.Z., Sun, Z.J., Tang, X., Tian, J.P., Tong, G.L., Wan, X., Wang, L., Wang, L.L., Wang, L.S., Wang, P., Wang, P.L., Wang, W.F., Wang, Y.F., Wang, Z., Wang, Z.Y., Wei, C.L., Wei, D.H., Weng, Y., Wu, N., Xia, X.M., Xie, X.X., Xu, G.F., Xu, X.P., Xu, Y., Yan, M.L., Yang, H.X., Yang, M., Yang, Y.X., Ye, M.H., Ye, Y.X., Yu, C.X., Yu, G.W., Yuan, C.Z., Yuan, Y., Zang, S.L., Zeng, Y., Zhang, B.X., Zhang, B.Y., Zhang, C.C., Zhang, D.H., Zhang, H.Q., Zhang, H.Y., Zhang, J.W., Zhang, J.Y., Zhang, X.Y., Zhang, Y.Y., Zhang, Z.X., Zhang, Z.P., Zhao, D.X., Zhao, J.W., Zhao, M.G., Zhao, P.P., Zheng, B., Zheng, H.Q., Zheng, J.P., Zheng, Z.P., Zhong, B., Zhou, L., Zhu, K.J., Zhu, Q.M., Zhu, X.W., Zhu, Y.C., Zhu, Y.S., Zhu, Z.A., Zhu, Z.L., Zhuang, B.A., Zou, B.S.
Published in Physics Letters B (2008)
Get additional information online
E-Article
13
by Ablikim, M., Bai, J.Z., Bai, Y., Ban, Y., Cai, X., Chen, H.F., Chen, H.S., Chen, H.X., Chen, J.C., Chen, Jin, Chen, X.D., Chen, Y.B., Chu, Y.P., Dai, Y.S., Deng, Z.Y., Du, S.X., Fang, J., Fu, C.D., Gao, C.S., Gao, Y.N., Gu, S.D., Gu, Y.T., Guo, Y.N., Guo, Z.J., Harris, F.A., He, K.L., He, M., Heng, Y.K., Hou, J., Hu, H.M., Hu, T., Huang, G.S., Huang, X.T., Huang, Y.P., Ji, X.B., Jiang, X.S., Jiao, J.B., Jin, D.P., Jin, S., Lai, Y.F., Li, H.B., Li, J., Li, R.Y., Li, W.D., Li, W.G., Li, X.L., Li, X.N., Li, X.Q., Liang, Y.F., Liao, H.B., Liu, B.J., Liu, C.X., Liu, Fang, Liu, Feng, Liu, H.H., Liu, H.M., Liu, J.B., Liu, J.P., Liu, H.B., Liu, J., Liu, Q., Liu, R.G., Liu, S., Liu, Z.A., Lu, F., Lu, G.R., Lu, J.G., Luo, C.L., Ma, F.C., Ma, H.L., Ma, L.L., Ma, Q.M., Malik, M.Q.A., Mao, Z.P., Mo, X.H., Nie, J., Olsen, S.L., Ping, R.G., Qi, N.D., Qin, H., Qiu, J.F., Rong, G., Ruan, X.D., Shan, L.Y., Shang, L., Shen, C.P., Shen, D.L., Shen, X.Y., Sheng, H.Y., Sun, H.S., Sun, S.S., Sun, Y.Z., Sun, Z.J., Tang, X., Tian, J.P., Tong, G.L., Varner, G.S., Wan, X., Wang, L., Wang, L.L., Wang, L.S., Wang, P., Wang, P.L., Wang, W.F., Wang, Y.F., Wang, Z., Wang, Z.Y., Wei, C.L., Wei, D.H., Weng, Y., Wu, N., Xia, X.M., Xie, X.X., Xu, G.F., Xu, X.P., Xu, Y., Yan, M.L., Yang, H.X., Yang, M., Yang, Y.X., Ye, M.H., Ye, Y.X., Yu, C.X., Yu, G.W., Yuan, C.Z., Yuan, Y., Zang, S.L., Zeng, Y., Zhang, B.X., Zhang, B.Y., Zhang, C.C., Zhang, D.H., Zhang, H.Q., Zhang, H.Y., Zhang, J.W., Zhang, J.Y., Zhang, X.Y., Zhang, Y.Y., Zhang, Z.X., Zhang, Z.P., Zhao, D.X., Zhao, J.W., Zhao, M.G., Zhao, P.P., Zhao, Z.G., Zheng, H.Q., Zheng, J.P., Zheng, Z.P., Zhong, B., Zhou, L., Zhu, K.J., Zhu, Q.M., Zhu, X.W., Zhu, Y.C., Zhu, Y.S., Zhu, Z.A., Zhu, Z.L., Zhuang, B.A., Zou, B.S.
Published in Physics Letters B (2008)
Get additional information online
E-Article
14
by Ablikim, M., Bai, J.Z., Bai, Y., Ban, Y., Cai, X., Chen, H.F., Chen, H.S., Chen, H.X., Chen, J.C., Chen, Jin, Chen, X.D., Chen, Y.B., Chu, Y.P., Dai, Y.S., Deng, Z.Y., Du, S.X., Fang, J., Fu, C.D., Gao, C.S., Gao, Y.N., Gu, S.D., Gu, Y.T., Guo, Y.N., He, K.L., He, M., Heng, Y.K., Hou, J., Hu, H.M., Hu, T., Huang, G.S., Huang, X.T., Huang, Y.P., Ji, X.B., Jiang, X.S., Jiao, J.B., Jin, D.P., Jin, S., Lai, Y.F., Li, H.B., Li, J., Li, R.Y., Li, W.D., Li, W.G., Li, X.L., Li, X.N., Li, X.Q., Liang, Y.F., Liao, H.B., Liu, B.J., Liu, C.X., Liu, Fang, Liu, Feng, Liu, H.H., Liu, H.M., Liu, J.B., Liu, J.P., Liu, H.B., Liu, J., Liu, R.G., Liu, S., Liu, Z.A., Lu, F., Lu, G.R., Lu, J.G., Luo, C.L., Ma, F.C., Ma, H.L., Ma, L.L., Ma, Q.M., Malik, M.Q.A., Mao, Z.P., Mo, X.H., Nie, J., Ping, R.G., Qi, N.D., Qin, H., Qiu, J.F., Rong, G., Ruan, X.D., Shan, L.Y., Shang, L., Shen, D.L., Shen, X.Y., Sheng, H.Y., Sun, H.S., Sun, S.S., Sun, Y.Z., Sun, Z.J., Tang, X., Tian, J.P., Tong, G.L., Wan, X., Wang, L., Wang, L.L., Wang, L.S., Wang, P., Wang, P.L., Wang, W.F., Wang, Y.F., Wang, Z., Wang, Z.Y., Wei, C.L., Wei, D.H., Weng, Y., Wu, N., Xia, X.M., Xie, X.X., Xu, G.F., Xu, X.P., Xu, Y., Yan, M.L., Yang, H.X., Yang, M., Yang, Y.X., Ye, M.H., Ye, Y.X., Yu, C.X., Yu, G.W., Yuan, C.Z., Yuan, Y., Zang, S.L., Zeng, Y., Zhang, B.X., Zhang, B.Y., Zhang, C.C., Zhang, D.H., Zhang, H.Q., Zhang, H.Y., Zhang, J.W., Zhang, J.Y., Zhang, X.Y., Zhang, Y.Y., Zhang, Z.X., Zhang, Z.P., Zhao, D.X., Zhao, J.W., Zhao, M.G., Zhao, P.P., Zheng, H.Q., Zheng, J.P., Zheng, Z.P., Zhong, B., Zhou, L., Zhu, K.J., Zhu, Q.M., Zhu, X.W., Zhu, Y.C., Zhu, Y.S., Zhu, Z.A., Zhu, Z.L., Zhuang, B.A., Zou, B.S.
Published in Physics Letters B (2008)
Get additional information online
E-Article
15
by Bai, J.Z., Ban, Y., Bian, J.G., Chen, A.D., Chen, G.P., Chen, H.F., Chen, H.S., Chen, J.C., Chen, X.D., Chen, Y., Chen, Y.B., Cheng, B.S., Cui, X.Z., Ding, H.L., Dong, L.Y., Du, Z.Z., Gao, C.S., Gao, M.L., Gao, S.Q., Gu, J.H., Gu, S.D., Gu, W.X., Guo, Y.N., Guo, Z.J., Han, S.W., Han, Y., He, J., He, J.T., He, K.L., He, M., Heng, Y.K., Hu, G.Y., Hu, H.M., Hu, J.L., Hu, Q.H., Hu, T., Huang, G.S., Huang, X.P., Huang, Y.Z., Jiang, C.H., Jin, Y., Ju, X., Ke, Z.J., Lai, Y.F., Lang, P.F., Li, C.G., Li, D., Li, H.B., Li, J., Li, J.C., Li, P.Q., Li, W., Li, W.G., Li, X.H., Li, X.N., Li, X.Q., Li, Z.C., Liu, B., Liu, F., Liu, Feng, Liu, H.M., Liu, J., Liu, J.P., Liu, R.G., Liu, Y., Liu, Z.X., Lu, G.R., Lu, F., Lu, J.G., Luo, X.L., Ma, E.C., Ma, J.M., Mao, H.S., Mao, Z.P., Meng, X.C., Mo, X.H., Nie, J., Qi, N.D., Qi, X.R., Qian, C.D., Qiu, J.F., Qu, Y.H., Que, Y.K., Rong, G., Shao, Y.Y., Shen, B.W., Shen, D.L., Shen, H., Shen, H.Y., Shen, X.Y., Shi, F., Shi, H.Z., Song, X.F., Sun, H.S., Sun, L.F., Sun, Y.Z., Tang, S.Q., Tong, G.L., Wang, F., Wang, L., Wang, L.S., Wang, L.Z., Wang, P., Wang, P.L., Wang, S.M., Wang, Y.Y., Wang, Z.Y., Wei, C.L., Wu, N., Wu, Y.G., Xi, D.M., Xia, X.M., Xie, Y., Xie, Y.H., Xu, G.F., Xue, S.T., Yan, J., Yan, W.G., Yang, C.M., Yang, C.Y., Yang, H.X., Yang, X.F., Ye, M.H., Ye, S.W., Ye, Y.X., Yu, C.S., Yu, C.X., Yu, G.W., Yu, Y.H., Yu, Z.Q., Yuan, C.Z., Yuan, Y., Zhang, B.Y., Zhang, C., Zhang, C.C., Zhang, D.H., Zhang, Dehong, Zhang, H.L., Zhang, J., Zhang, J.W., Zhang, L., Zhang, Lei, Zhang, L.S., Zhang, P., Zhang, Q.J., Zhang, S.Q., Zhang, X.Y., Zhang, Y.Y., Zhao, D.X., Zhao, H.W., Zhao, Jiawei, Zhao, J.W., Zhao, M., Zhao, W.R., Zhao, Z.G., Zheng, J.P., Zheng, L.S., Zheng, Z.P., Zhou, B.Q., Zhou, L., Zhu, K.J., Zhu, Q.M., Zhu, Y.C., Zhu, Y.S., Zhu, Z.A., Zhuang, B.A., Bugg, D.V., Zou, B.S.
Published in Physics Letters B (2000)
Get additional information online
E-Article
16
by Bai, J.Z., Ban, Y., Bian, J.G., Chen, A.D., Chen, G.P., Chen, H.F., Chen, H.S., Chen, J.C., Chen, X.D., Chen, Y., Chen, Y.B., Cheng, B.S., Cui, X.Z., Ding, H.L., Dong, L.Y., Du, Z.Z., Gao, C.S., Gao, M.L., Gao, S.Q., Gu, J.H., Gu, S.D., Gu, W.X., Guo, Y.N., Guo, Z.J., Han, S.W., Han, Y., He, J., He, J.T., He, K.L., He, M., Heng, Y.K., Hu, G.Y., Hu, H.M., Hu, J.L., Hu, Q.H., Hu, T., Huang, G.S., Huang, X.P., Huang, Y.Z., Jiang, C.H., Jin, Y., Ju, X., Ke, Z.J., Lai, Y.F., Lang, P.F., Li, C.G., Li, D., Li, H.B., Li, J., Li, J.C., Li, P.Q., Li, W., Li, W.G., Li, X.H., Li, X.N., Li, X.Q., Li, Z.C., Liu, B., Liu, F., Liu, Feng, Liu, H.M., Liu, J., Liu, J.P., Liu, R.G., Liu, Y., Liu, Z.X., Lu, G.R., Lu, F., Lu, J.G., Luo, X.L., Ma, E.C., Ma, J.M., Mao, H.S., Mao, Z.P., Meng, X.C., Mo, X.H., Nie, J., Qi, N.D., Qi, X.R., Qian, C.D., Qiu, J.F., Qu, Y.H., Que, Y.K., Rong, G., Shao, Y.Y., Shen, B.W., Shen, D.L., Shen, H., Shen, H.Y., Shen, X.Y., Shi, F., Shi, H.Z., Song, X.F., Sun, H.S., Sun, L.F., Sun, Y.Z., Tang, S.Q., Tong, G.L., Wang, F., Wang, L., Wang, L.S., Wang, L.Z., Wang, P., Wang, P.L., Wang, S.M., Wang, Y.Y., Wang, Z.Y., Wei, C.L., Wu, N., Wu, Y.G., Xi, D.M., Xia, X.M., Xie, Y., Xie, Y.H., Xu, G.F., Xue, S.T., Yan, J., Yan, W.G., Yang, C.M., Yang, C.Y., Yang, H.X., Yang, X.F., Ye, M.H., Ye, S.W., Ye, Y.X., Yu, C.S., Yu, C.X., Yu, G.W., Yu, Y.H., Yu, Z.Q., Yuan, C.Z., Yuan, Y., Zhang, B.Y., Zhang, C., Zhang, C.C., Zhang, D.H., Zhang, Dehong, Zhang, H.L., Zhang, J., Zhang, J.W., Zhang, L., Zhang, Lei, Zhang, L.S., Zhang, P., Zhang, Q.J., Zhang, S.Q., Zhang, X.Y., Zhang, Y.Y., Zhao, D.X., Zhao, H.W., Zhao, Jiawei, Zhao, J.W., Zhao, M., Zhao, W.R., Zhao, Z.G., Zheng, J.P., Zheng, L.S., Zheng, Z.P., Zhou, B.Q., Zhou, L., Zhu, K.J., Zhu, Q.M., Zhu, Y.C., Zhu, Y.S., Zhu, Z.A., Zhuang, B.A., Bugg, D.V., Zou, B.S., Scott, I.
Published in Physics Letters B (2000)
Get additional information online
E-Article
17
by Bai, J.Z., Ban, Y., Bian, J.G., Chen, A.D., Chen, G.P., Chen, H.F., Chen, H.S., Chen, J.C., Chen, X.D., Chen, Y., Chen, Y.B., Cheng, B.S., Cui, X.Z., Ding, H.L., Dong, L.Y., Du, Z.Z., Gao, C.S., Gao, M.L., Gao, S.Q., Gu, J.H., Gu, S.D., Gu, W.X., Guo, Y.N., Guo, Z.J., Han, S.W., Han, Y., He, J., He, J.T., He, K.L., He, M., Heng, Y.K., Hu, G.Y., Hu, H.M., Hu, J.L., Hu, Q.H., Hu, T., Huang, G.S., Huang, X.P., Huang, Y.Z., Jiang, C.H., Jin, Y., Ju, X., Ke, Z.J., Lai, Y.F., Lang, P.F., Li, C.G., Li, D., Li, H.B., Li, J., Li, J.C., Li, P.Q., Li, W., Li, W.G., Li, X.H., Li, X.N., Li, X.Q., Li, Z.C., Liu, B., Liu, F., Liu, Feng, Liu, H.M., Liu, J., Liu, J.P., Liu, R.G., Liu, Y., Liu, Z.X., Lu, G.R., Lu, F., Lu, J.G., Luo, X.L., Ma, E.C., Ma, J.M., Mao, H.S., Mao, Z.P., Meng, X.C., Mo, X.H., Nie, J., Qi, N.D., Qi, X.R., Qian, C.D., Qiu, J.F., Qu, Y.H., Que, Y.K., Rong, G., Shao, Y.Y., Shen, B.W., Shen, D.L., Shen, H., Shen, H.Y., Shen, X.Y., Shi, F., Shi, H.Z., Song, X.F., Sun, H.S., Sun, L.F., Sun, Y.Z., Tang, S.Q., Tong, G.L., Wang, F., Wang, L., Wang, L.S., Wang, L.Z., Wang, P., Wang, P.L., Wang, S.M., Wang, Y.Y., Wang, Z.Y., Wei, C.L., Wu, N., Wu, Y.G., Xi, D.M., Xia, X.M., Xie, Y., Xie, Y.H., Xu, G.F., Xue, S.T., Yan, J., Yan, W.G., Yang, C.M., Yang, C.Y., Yang, H.X., Yang, X.F., Ye, M.H., Ye, S.W., Ye, Y.X., Yu, C.S., Yu, C.X., Yu, G.W., Yu, Y.H., Yu, Z.Q., Yuan, C.Z., Yuan, Y., Zhang, B.Y., Zhang, C., Zhang, C.C., Zhang, D.H., Zhang, Dehong, Zhang, H.L., Zhang, J., Zhang, J.W., Zhang, L., Zhang, Lei, Zhang, L.S., Zhang, P., Zhang, Q.J., Zhang, S.Q., Zhang, X.Y., Zhang, Y.Y., Zhao, D.X., Zhao, H.W., Zhao, Jiawei, Zhao, J.W., Zhao, M., Zhao, W.R., Zhao, Z.G., Zheng, J.P., Zheng, L.S., Zheng, Z.P., Zhou, B.Q., Zhou, L., Zhu, K.J., Zhu, Q.M., Zhu, Y.C., Zhu, Y.S., Zhu, Z.A., Zhuang, B.A., Bugg, D.V., Zou, B.S.
Published in Physics Letters B (2000)
Get additional information online
E-Article
18
by Bai, J.Z., Ban, Y., Bian, J.G., Chen, G.P., Chen, H.F., Chen, J.C., Chen, Y., Chen, Y.B., Chen, Y.Q., Cheng, B.S., Cui, X.Z., Ding, H.L., Dong, L.Y., Du, Z.Z., Gao, C.S., Gao, M.L., Gao, S.Q., Gu, J.H., Gu, S.D., Gu, W.X., Gu, Y.F., Guo, Y.N., Han, S.W., Han, Y., He, J., He, J.T., He, K.L., He, M., Hu, G.Y., Hu, H.M., Hu, J.L., Hu, Q.H., Hu, T., Hu, X.Q., Huang, Y.Z., Jiang, C.H., Jin, Y., Ke, Z.J., Lai, Y.F., Lang, P.F., Li, C.G., Li, D., Li, H.B., Li, J., Li, P.Q., Li, R.B., Li, W., Li, W.G., Li, X.H., Li, X.N., Liu, H.M., Liu, J., Liu, R.G., Liu, Y., Lu, F., Lu, J.G., Luo, X.L., Ma, E.C., Ma, J.M., Mao, H.S., Mao, Z.P., Meng, X.C., Nie, J., Qi, N.D., Qi, X.R., Qian, C.D., Qiu, J.F., Qu, Y.H., Que, Y.K., Rong, G., Shao, Y.Y., Shen, B.W., Shen, D.L., Shen, H., Shen, X.Y., Sheng, H.Y., Shi, H.Z., Song, X.F., Sun, F., Sun, H.S., Sun, Y., Sun, Y.Z., Tang, S.Q., Tong, G.L., Wang, F., Wang, L.S., Wang, L.Z., Wang, Meng, Wang, P., Wang, P.L., Wang, S.M., Wang, T.J., Wang, Y.Y., Wei, C.L., Wu, Y.G., Xi, D.M., Xia, X.M., Xie, P.P., Xie, Y., Xie, Y.H., Xu, G.F., Xue, S.T., Yan, J., Yan, W.G., Yang, C.M., Yang, C.Y., Yang, J., Yang, X.F., Ye, M.H., Ye, S.W., Ye, Y.X., Yu, C.S., Yu, C.X., Yu, G.W., Yu, Y.H., Yu, Z.Q., Yuan, C.Z., Yuan, Y., Zhang, B.Y., Zhang, C.C., Zhang, D.H., Zhang, Dehong, Zhang, H.L., Zhang, J., Zhang, J.W., Zhang, L.S., Zhang, Q.J., Zhang, S.Q., Zhang, X.Y., Zhang, Y.Y., Zhao, D.X., Zhao, H.W., Zhao, Jiawei, Zhao, J.W., Zhao, M., Zhao, W.R., Zhao, Z.G., Zheng, J.P., Zheng, L.S., Zheng, Z.P., Zhou, B.Q., Zhou, G.P., Zhou, H.S., Zhou, L., Zhu, K.J., Zhu, Q.M., Zhu, Y.C., Zhu, Y.S., Zhuang, B.A., Bugg, D.V., Sarantsev, A.V., Zou, B.S.
Published in Physics Letters B (1999)
Get additional information online
E-Article
19
by Bai, J.Z, Bian, J.G, Chai, Z.W, Chen, G.P, Chen, H.F, Chen, J.C, Chen, Y, Chen, Y.B, Chen, Y.Q, Cheng, B.S, Cui, X.Z, Ding, H.L, Dong, L.Y, Du, Z.Z, Feng, S, Gao, C.S, Gao, M.L, Gao, S.Q, Gu, J.H, Gu, S.D, Gu, W.X, Gu, Y.F, Guo, Y.N, Guo, Z.J, Han, S.W, Han, Y, He, J, He, J.T, He, M, Hu, G.Y, Hu, H.M, Hu, J.L, Hu, Q.H, Hu, T, Hu, X.Q, Huang, J.D, Huang, Y.Z, Jiang, C.H, Jin, Y, Ke, Z.J, Lai, Y.F, Lang, P.F, Li, C.G, Li, D, Li, H.B, Li, J, Li, P.Q, Li, R.B, Li, W, Li, W.D, Li, W.G, Li, X.H, Li, X.N, Liu, H.M, Liu, J, Liu, J.H, Liu, R.G, Liu, Y, Lu, F, Lu, J.G, Lu, J.Y, Lu, L.C, Luo, C.H, Ma, A.M, Ma, E.C, Ma, J.M, Mao, H.S, Mao, Z.P, Meng, X.C, Nie, J, Qi, N.D, Qi, X.R, Qian, C.D, Qiu, J.F, Qu, Y.H, Que, Y.K, Rong, G, Shao, Y.Y, Shen, B.W, Shen, D.L, Shen, H, Shen, X.Y, Sheng, H.Y, Shi, H.Z, Song, X.F, Sun, F, Sun, H.S, Tang, S.Q, Tong, G.L, Wang, F, Wang, L.S, Wang, L.Z, Wang, M, Wang, Meng, Wang, P, Wang, P.L, Wang, S.M, Wang, T.J, Wang, Y.Y, Wei, C.L, Wu, Y.G, Xi, D.M, Xia, X.M, Xie, P.P, Xie, Y, Xie, Y.H, Xiong, W.J, Xu, C.C, Xu, G.F, Xue, S.T, Yan, J, Yan, W.G, Yang, C.M, Yang, C.Y, Yang, J, Yang, X.F, Ye, M.H, Ye, S.W, Ye, Y.X, Yi, K, Yu, C.S, Yu, C.X, Yu, Y.H, Yu, Z.Q, Yu, Z.T, Yuan, C.Z, Yuan, Y, Zhang, B.Y, Zhang, C.C, Zhang, D.H, Zhang, Dehong, Zhang, H.L, Zhang, J, Zhang, J.L, Zhang, J.W, Zhang, L.S, Zhang, Q.J, Zhang, S.Q, Zhang, X.Y, Zhang, Y, Zhang, Y.Y, Zhao, D.X, Zhao, H.W, Zhao, J.W, Zhao, M, Zhao, W.R, Zhao, Z.G, Zheng, J.P, Zheng, L.S, Zheng, Z.P, Zhou, G.P, Zhou, H.S, Zhou, L, Zhu, Q.M, Zhu, Y.C, Zhu, Y.S, Zhuang, B.A, Bugg, D.V, Sarantsev, A.V, Zou, B.S
Published in Physics Letters B (1998)
Get additional information online
E-Article
20
by Bai, J.Z, Bian, J.G, Chai, Z.W, Chen, G.P, Chen, H.F, Chen, J.C, Chen, Y, Chen, Y.B, Chen, Y.Q, Cheng, B.S, Cui, X.Z, Ding, H.L, Ding, L.Y, Dong, L.Y, Du, Z.Z, Feng, S, Gao, C.S, Gao, M.L, Gao, S.Q, Gu, J.H, Gu, S.D, Gu, W.X, Gu, Y.F, Guo, Y.N, Han, S.W, Han, Y, He, J, He, J.T, He, M, Hu, G.Y, Hu, H.M, Hu, J.L, Hu, Q.H, Hu, T, Hu, X.Q, Huang, J.D, Huang, Y.Z, Jiang, C.H, Jin, Y, Ke, Z.J, Lai, Y.F, Lang, P.F, Li, C.G, Li, D, Li, H.B, Li, J, Li, P.Q, Li, R.B, Li, W, Li, W.D, Li, W.G, Li, X.H, Li, X.N, Liu, H.M, Liu, J, Liu, J.H, Liu, R.G, Liu, Y, Lu, F, Lu, J.G, Lu, J.Y, Lu, L.C, Luo, C.H, Ma, A.M, Ma, E.C, Ma, J.M, Mao, H.S, Mao, Z.P, Meng, X.C, Nie, J, Qi, N.D, Qi, X.R, Qian, C.D, Qiu, J.F, Qu, Y.H, Que, Y.K, Rong, G, Shao, Y.Y, Shen, B.W, Shen, D.L, Shen, H, Shen, X.Y, Sheng, H.Y, Shi, H.Z, Song, X.F, Sun, F, Sun, H.S, Tang, S.Q, Tong, G.L, Wang, F, Wang, L.S, Wang, L.Z, Wang, M, Wang, Meng, Wang, P, Wang, P.L, Wang, S.M, Wang, T.J, Wang, Y.Y, Wei, C.L, Wu, Y.G, Xi, D.M, Xia, X.M, Xie, P.P, Xie, Y, Xie, Y.H, Xiong, W.J, Xu, C.C, Xu, G.F, Xue, S.T, Yan, J, Yan, W.G, Yang, C.M, Yang, C.Y, Yang, J, Yang, X.F, Ye, M.H, Ye, S.W, Ye, Y.X, Yi, K, Yu, C.S, Yu, C.X, Yu, Y.H, Yu, Z.Q, Yu, Z.T, Yuan, C.Z, Yuan, Y, Zhang, B.Y, Zhang, C.C, Zhang, D.H, Zhang, Dehong, Zhang, H.L, Zhang, J, Zhang, J.L, Zhang, J.W, Zhang, L.S, Zhang, Q.J, Zhang, S.Q, Zhang, X.Y, Zhang, Y, Zhang, Y.Y, Zhao, D.X, Zhao, H.W, Zhao, J.W, Zhao, M, Zhao, W.H, Zhao, W.R, Zhao, Z.G, Zheng, J.P, Zheng, L.S, Zheng, Z.P, Zhou, G.P, Zhou, H.S, Zhou, L, Zhu, Q.M, Zhu, Y.C, Zhu, Y.S, Zhuang, B.A
Published in Physics Letters B (1998)
Get additional information online
E-Article