2
6
by Ablikim, M., Bai, J.Z., Bai, Y., Ban, Y., Cai, X., Chen, H.F., Chen, H.S., Chen, J.C., Chen, Jin, Chen, Y.B., Chu, Y.P., Dai, Y.S., Deng, Z.Y., Du, S.X., Fang, J., Fu, C.D., Gao, Y.N., Gu, Y.T., Guo, Z.J., Harris, F.A., He, K.L., He, M., Heng, Y.K., Hu, H.M., Hu, T., Huang, G.S., Huang, X.T., Ishida, M., Ishida, S., Huang, Y.P., Ji, X.B., Jiang, X.S., Jiao, J.B., Jin, D.P., Jin, S., Komada, T., Kurokawa, S., Li, G., Li, H.B., Li, J., Li, L., Li, R.Y., Li, W.D., Li, W.G., Li, X.L., Li, X.N., Li, X.Q., Liang, Y.F., Liu, B.J., Liu, C.X., Liu, Fang, Liu, Feng, Liu, H.M., Liu, J.P., Liu, H.B., Liu, Q., Liu, R.G., Liu, Z.A., Lu, F., Lu, G.R., Lu, J.G., Luo, C.L., Ma, F.C., Ma, H.L., Ma, Q.M., Maeda, T., Mao, Z.P., Matsuda, T., Mo, X.H., Nie, J., Oda, M., Olsen, S.L., Ping, R.G., Qiu, J.F., Rong, G., Ruan, X.D., Shan, L.Y., Shang, L., Shen, C.P., Shen, X.Y., Sheng, H.Y., Sun, H.S., Sun, S.S., Sun, Y.Z., Sun, Z.J., Takamatsu, K., Tang, X., Tian, J.P., Toi, Y., Tsuru, T., Ukai, K., Varner, G.S., Wan, X., Wang, L., Wang, L.L., Wang, L.S., Wang, P., Wang, P.L., Wang, Y.F., Wang, Z., Wang, Z.Y., Wei, C.L., Wei, D.H., Wu, N., Xu, G.F., Xu, X.P., Xu, Y., Yamada, K., Yamauchi, I., Yan, M.L., Yang, H.X., Yang, M., Yang, Y.X., Ye, M.H., Ye, Y.X., Yu, C.X., Yuan, C.Z., Yuan, Y., Zeng, Y., Zhang, B.X., Zhang, B.Y., Zhang, C.C., Zhang, D.H., Zhang, H.Q., Zhang, H.Y., Zhang, J.W., Zhang, J.Y., Zhang, X.Y., Zhang, Y.Y., Zhang, Z.P., Zhao, J.W., Zhao, M.G., Zhao, P.P., Zhao, Z.G., Zheng, B., Zheng, H.Q., Zheng, J.P., Zheng, Z.P., Zhong, B., Zhou, L., Zhu, K.J., Zhu, Q.M., Zhu, X.W., Zhu, Y.S., Zhu, Z.A., Zou, B.S.
Published in Physics Letters B (2011)
Get additional information online
E-Article
7
by Ablikim, M., Bai, J.Z., Bai, Y., Ban, Y., Cai, X., Chen, H.F., Chen, H.S., Chen, H.X., Chen, J.C., Chen, Jin, Chen, X.D., Chen, Y.B., Chu, Y.P., Dai, Y.S., Deng, Z.Y., Du, S.X., Fang, J., Fu, C.D., Gao, C.S., Gao, Y.N., Gu, S.D., Gu, Y.T., Guo, Y.N., Guo, Z.J., Harris, F.A., He, K.L., He, M., Heng, Y.K., Hu, H.M., Hu, T., Huang, G.S., Huang, X.T., Huang, Y.P., Ji, X.B., Jiang, X.S., Jiao, J.B., Jin, D.P., Jin, S., Li, G., Li, H.B., Li, J., Li, L., Li, R.Y., Li, W.D., Li, W.G., Li, X.L., Li, X.N., Li, X.Q., Liang, Y.F., Liu, B.J., Liu, C.X., Liu, Fang, Liu, Feng, Liu, H.M., Liu, J.P., Liu, H.B., Liu, J., Liu, Q., Liu, R.G., Liu, S., Liu, Z.A., Lu, F., Lu, G.R., Lu, J.G., Luo, C.L., Ma, F.C., Ma, H.L., Ma, Q.M., Malik, M.Q.A., Mao, Z.P., Mo, X.H., Nie, J., Olsen, S.L., Ping, R.G., Qi, N.D., Qiu, J.F., Rong, G., Ruan, X.D., Shan, L.Y., Shang, L., Shen, C.P., Shen, X.Y., Sheng, H.Y., Sun, H.S., Sun, S.S., Sun, Y.Z., Sun, Z.J., Tang, X., Tian, J.P., Tong, G.L., Varner, G.S., Wan, X., Wang, L., Wang, L.L., Wang, L.S., Wang, P., Wang, P.L., Wang, Y.F., Wang, Z., Wang, Z.Y., Wei, C.L., Wei, D.H., Wu, N., Xia, X.M., Xu, G.F., Xu, X.P., Xu, Y., Yan, M.L., Yang, H.X., Yang, M., Yang, Y.X., Ye, M.H., Ye, Y.X., Yu, C.X., Yuan, C.Z., Yuan, Y., Zeng, Y., Zhang, B.X., Zhang, B.Y., Zhang, C.C., Zhang, D.H., Zhang, F., Zhang, H.Q., Zhang, H.Y., Zhang, J.W., Zhang, J.Y., Zhang, X.Y., Zhang, Y.Y., Zhang, Z.X., Zhang, Z.P., Zhao, D.X., Zhao, J.W., Zhao, M.G., Zhao, P.P., Zhao, Z.G., Zheng, B., Zheng, H.Q., Zheng, J.P., Zheng, Z.P., Zhong, B., Zhou, L., Zhu, K.J., Zhu, Q.M., Zhu, X.W., Zhu, Y.S., Zhu, Z.A., Zhu, Z.L., Zhuang, B.A., Zou, B.S.
Published in Physics Letters B (2010)
Get additional information online
E-Article
8
by Ablikim, M., Bai, J.Z., Bai, Y., Ban, Y., Cai, X., Chen, H.F., Chen, H.S., Chen, H.X., Chen, J.C., Chen, Jin, Chen, X.D., Chen, Y.B., Chu, Y.P., Dai, Y.S., Deng, Z.Y., Du, S.X., Fang, J., Fu, C.D., Gao, C.S., Gao, Y.N., Gu, S.D., Gu, Y.T., Guo, Y.N., Guo, Z.J., Harris, F.A., He, K.L., He, M., Heng, Y.K., Hu, H.M., Hu, T., Huang, G.S., Huang, X.T., Huang, Y.P., Ji, X.B., Jiang, X.S., Jiao, J.B., Jin, D.P., Jin, S., Li, G., Li, H.B., Li, J., Li, L., Li, R.Y., Li, W.D., Li, W.G., Li, X.L., Li, X.N., Li, X.Q., Liang, Y.F., Liu, B.J., Liu, C.X., Liu, Fang, Liu, Feng, Liu, H.M., Liu, J.P., Liu, H.B., Liu, J., Liu, Q., Liu, R.G., Liu, S., Liu, Z.A., Lu, F., Lu, G.R., Lu, J.G., Luo, C.L., Ma, F.C., Ma, H.L., Ma, Q.M., Malik, M.Q.A., Mao, Z.P., Mo, X.H., Nie, J., Olsen, S.L., Ping, R.G., Qi, N.D., Qiu, J.F., Rong, G., Ruan, X.D., Shan, L.Y., Shang, L., Shen, C.P., Shen, X.Y., Sheng, H.Y., Sun, H.S., Sun, S.S., Sun, Y.Z., Sun, Z.J., Tang, X., Tian, J.P., Tong, G.L., Varner, G.S., Wan, X., Wang, L., Wang, L.L., Wang, L.S., Wang, P., Wang, P.L., Wang, Y.F., Wang, Z., Wang, Z.Y., Wei, C.L., Wei, D.H., Wu, N., Xia, X.M., Xu, G.F., Xu, X.P., Xu, Y., Yan, M.L., Yang, H.X., Yang, M., Yang, Y.X., Ye, M.H., Ye, Y.X., Yu, C.X., Yuan, C.Z., Yuan, Y., Zeng, Y., Zhang, B.X., Zhang, B.Y., Zhang, C.C., Zhang, D.H., Zhang, H.Q., Zhang, H.Y., Zhang, J.W., Zhang, J.Y., Zhang, X.Y., Zhang, Y.Y., Zhang, Z.X., Zhang, Z.P., Zhao, D.X., Zhao, J.W., Zhao, M.G., Zhao, P.P., Zhao, Z.G., Zheng, B., Zheng, H.Q., Zheng, J.P., Zheng, Z.P., Zhong, B., Zhou, L., Zhu, K.J., Zhu, Q.M., Zhu, X.W., Zhu, Y.S., Zhu, Z.A., Zhu, Z.L., Zhuang, B.A., Zou, B.S.
Published in Physics Letters B (2010)
Get additional information online
E-Article
9
by Ablikim, M., Bai, J.Z., Bai, Y., Ban, Y., Cai, X., Chen, H.F., Chen, H.S., Chen, H.X., Chen, J.C., Chen, Jin, Chen, X.D., Chen, Y.B., Chu, Y.P., Dai, Y.S., Deng, Z.Y., Du, S.X., Fang, J., Fu, C.D., Gao, C.S., Gao, Y.N., Gu, S.D., Gu, Y.T., Guo, Y.N., Guo, Z.J., Harris, F.A., He, K.L., He, M., Heng, Y.K., Hu, H.M., Hu, T., Huang, G.S., Huang, X.T., Huang, Y.P., Ji, X.B., Jiang, X.S., Jiao, J.B., Jin, D.P., Jin, S., Li, G., Li, H.B., Li, J., Li, L., Li, R.Y., Li, W.D., Li, W.G., Li, X.L., Li, X.N., Li, X.Q., Liang, Y.F., Liu, B.J., Liu, C.X., Liu, Fang, Liu, Feng, Liu, H.M., Liu, J.P., Liu, H.B., Liu, J., Liu, Q., Liu, R.G., Liu, S., Liu, Z.A., Lu, F., Lu, G.R., Lu, J.G., Luo, C.L., Ma, F.C., Ma, H.L., Ma, Q.M., Malik, M.Q.A., Mao, Z.P., Mo, X.H., Nie, J., Olsen, S.L., Ping, R.G., Qi, N.D., Qiu, J.F., Rong, G., Ruan, X.D., Shan, L.Y., Shang, L., Shen, C.P., Shen, X.Y., Sheng, H.Y., Sun, H.S., Sun, S.S., Sun, Y.Z., Sun, Z.J., Tang, X., Tian, J.P., Tong, G.L., Varner, G.S., Wan, X., Wang, L., Wang, L.L., Wang, L.S., Wang, P., Wang, P.L., Wang, Y.F., Wang, Z., Wang, Z.Y., Wei, C.L., Wei, D.H., Wu, N., Xia, X.M., Xu, G.F., Xu, X.P., Xu, Y., Yan, M.L., Yang, H.X., Yang, M., Yang, Y.X., Ye, M.H., Ye, Y.X., Yu, C.X., Yuan, C.Z., Yuan, Y., Zeng, Y., Zhang, B.X., Zhang, B.Y., Zhang, C.C., Zhang, D.H., Zhang, H.Q., Zhang, H.Y., Zhang, J.W., Zhang, J.Y., Zhang, X.Y., Zhang, Y.Y., Zhang, Z.X., Zhang, Z.P., Zhao, D.X., Zhao, J.W., Zhao, M.G., Zhao, P.P., Zhao, Z.G., Zheng, B., Zheng, H.Q., Zheng, J.P., Zheng, Z.P., Zhong, B., Zhou, L., Zhu, K.J., Zhu, Q.M., Zhu, X.W., Zhu, Y.S., Zhu, Z.A., Zhu, Z.L., Zhuang, B.A., Zou, B.S.
Published in Physics Letters B (2009)
Get additional information online
E-Article
10
by Ablikim, M., Bai, J.Z., Bai, Y., Ban, Y., Cai, X., Chen, H.F., Chen, H.S., Chen, H.X., Chen, J.C., Chen, Jin, Chen, X.D., Chen, Y.B., Chu, Y.P., Dai, Y.S., Deng, Z.Y., Du, S.X., Fang, J., Fu, C.D., Gao, C.S., Gao, Y.N., Gu, S.D., Gu, Y.T., Guo, Y.N., Guo, Y.Q., Guo, Z.J., Harris, F.A., He, K.L., He, M., Heng, Y.K., Hu, H.M., Hu, J.H., Hu, T., Huang, G.S., Huang, X.T., Huang, Y.P., Ji, X.B., Jiang, X.S., Jiao, J.B., Jin, D.P., Jin, S., Jin, Y., Li, G., Li, H.B., Li, H.H., Li, J., Li, L., Li, R.Y., Li, W.D., Li, W.G., Li, X.L., Li, X.N., Li, X.Q., Liang, Y.F., Liu, B.J., Liu, C.X., Liu, Fang, Liu, Feng, Liu, H.M., Liu, J.P., Liu, H.B., Liu, J., Liu, Q., Liu, R.G., Liu, S., Liu, Z.A., Lu, F., Lu, G.R., Lu, J.G., Luo, C.L., Ma, F.C., Ma, H.L., Ma, Q.M., Malik, M.Q.A., Mao, Z.P., Mo, X.H., Nie, J., Olsen, S.L., Ping, R.G., Qi, N.D., Qiu, J.F., Rong, G., Ruan, X.D., Shan, L.Y., Shang, L., Shen, C.P., Shen, X.Y., Sheng, H.Y., Sun, H.S., Sun, S.S., Sun, Y.Z., Sun, Z.J., Tang, X., Tian, J.P., Tong, G.L., Varner, G.S., Wan, X., Wang, L., Wang, L.L., Wang, L.S., Wang, P., Wang, P.L., Wang, Y.F., Wang, Z., Wang, Z.Y., Wei, C.L., Wei, D.H., Weng, Y., Wu, N., Xia, X.M., Xu, G.F., Xu, X.P., Xu, Y., Yan, M.L., Yang, H.X., Yang, M., Yang, Y.X., Ye, M.H., Ye, Y.X., Yu, C.X., Yuan, C.Z., Yuan, Y., Zeng, Y., Zhang, B.X., Zhang, B.Y., Zhang, C.C., Zhang, D.H., Zhang, H.Q., Zhang, H.Y., Zhang, J.W., Zhang, J.Y., Zhang, X.Y., Zhang, Y.Y., Zhang, Z.X., Zhang, Z.P., Zhao, D.X., Zhao, J.W., Zhao, M.G., Zhao, P.P., Zhao, Z.G., Zheng, B., Zheng, H.Q., Zheng, J.P., Zheng, Z.P., Zhong, B., Zhou, L., Zhu, K.J., Zhu, Q.M., Zhu, X.W., Zhu, Y.S., Zhu, Z.A., Zhu, Z.L., Zhuang, B.A., Zou, B.S.
Published in Physics Letters B (2009)
Get additional information online
E-Article
11
by Ablikim, M., Bai, J.Z., Ban, Y., Cai, X., Chen, H.F., Chen, H.S., Chen, H.X., Chen, J.C., Chen, Jin, Chen, Y.B., Chu, Y.P., Dai, Y.S., Diao, L.Y., Deng, Z.Y., Dong, Q.F., Du, S.X., Fang, J., Fang, S.S., Fu, C.D., Gao, C.S., Gao, Y.N., Gu, S.D., Gu, Y.T., Guo, Y.N., He, K.L., He, M., Heng, Y.K., Hou, J., Hu, H.M., Hu, J.H., Hu, T., Huang, G.S., Huang, X.T., Ji, X.B., Jiang, X.S., Jiang, X.Y., Jiao, J.B., Jin, D.P., Jin, S., Lai, Y.F., Li, G., Li, H.B., Li, J., Li, R.Y., Li, S.M., Li, W.D., Li, W.G., Li, X.L., Li, X.N., Li, X.Q., Liang, Y.F., Liao, H.B., Liu, B.J., Liu, C.X., Liu, F., Liu, Fang, Liu, H.H., Liu, H.M., Liu, J., Liu, J.B., Liu, J.P., Liu, J., Liu, Q., Liu, R.G., Liu, Z.A., Lou, Y.C., Lu, F., Lu, G.R., Lu, J.G., Luo, C.L., Ma, F.C., Ma, H.L., Ma, L.L., Ma, Q.M., Mao, Z.P., Mo, X.H., Nie, J., Ping, R.G., Qi, N.D., Qin, H., Qiu, J.F., Ren, Z.Y., Rong, G., Ruan, X.D., Shan, L.Y., Shang, L., Shen, D.L., Shen, X.Y., Sheng, H.Y., Sun, H.S., Sun, S.S., Sun, Y.Z., Sun, Z.J., Tang, X., Tong, G.L., Wang, D.Y., Wang, L., Wang, L.L., Wang, L.S., Wang, M., Wang, P., Wang, P.L., Wang, W.F., Wang, Y.F., Wang, Z., Wang, Z.Y., Wang, Zheng, Wei, C.L., Wei, D.H., Weng, Y., Wu, N., Xia, X.M., Xie, X.X., Xu, G.F., Xu, X.P., Xu, Y., Yan, M.L., Yang, H.X., Yang, Y.X., Ye, M.H., Ye, Y.X., Yu, G.W., Yuan, C.Z., Yuan, Y., Zang, S.L., Zeng, Y., Zhang, B.X., Zhang, B.Y., Zhang, C.C., Zhang, D.H., Zhang, H.Q., Zhang, H.Y., Zhang, J.W., Zhang, J.Y., Zhang, S.H., Zhang, X.Y., Zhang, Yiyun, Zhang, Z.X., Zhang, Z.P., Zhao, D.X., Zhao, J.W., Zhao, M.G., Zhao, P.P., Zhao, W.R., Zheng, H.Q., Zheng, J.P., Zheng, Z.P., Zhou, L., Zhu, K.J., Zhu, Q.M., Zhu, Y.C., Zhu, Y.S., Zhu, Z.A., Zhuang, B.A., Zhuang, X.A., Zou, B.S.
Published in Physics Letters B (2008)
Get additional information online
E-Article
12
by Ablikim, M., Bai, J.Z., Ban, Y., Cai, X., Chen, H.F., Chen, H.S., Chen, H.X., Chen, J.C., Chen, Jin, Chen, Y.B., Chu, Y.P., Dai, Y.S., Diao, L.Y., Deng, Z.Y., Dong, Q.F., Du, S.X., Fang, J., Fang, S.S., Fu, C.D., Gao, C.S., Gao, Y.N., Götzen, K., Gu, S.D., Gu, Y.T., Guo, Y.N., Guo, Z.J., Harris, F.A., He, K.L., He, M., Heng, Y.K., Hou, J., Hu, H.M., Hu, J.H., Hu, T., Huang, G.S., Huang, X.T., Ji, X.B., Jiang, X.S., Jiang, X.Y., Jiao, J.B., Jin, D.P., Jin, S., Lai, Y.F., Li, G., Li, H.B., Li, J., Li, R.Y., Li, S.M., Li, W.D., Li, W.G., Li, X.L., Li, X.N., Li, X.Q., Liang, Y.F., Liao, H.B., Liu, B.J., Liu, C.X., Liu, F., Liu, Fang, Liu, H.H., Liu, H.M., Liu, J., Liu, J.B., Liu, J.P., Liu, Jian, Liu, Q., Liu, R.G., Liu, Z.A., Lou, Y.C., Lu, F., Lu, G.R., Lu, J.G., Luo, C.L., Ma, F.C., Ma, H.L., Ma, L.L., Ma, Q.M., Mao, Z.P., Mo, X.H., Nie, J., Olsen, S.L., Peters, K.J., Ping, R.G., Qi, N.D., Qin, H., Qiu, J.F., Ren, Z.Y., Rong, G., Ruan, X.D., Shan, L.Y., Shang, L., Shen, C.P., Shen, D.L., Shen, X.Y., Sheng, H.Y., Sun, H.S., Sun, S.S., Sun, Y.Z., Sun, Z.J., Tang, X., Tong, G.L., Varner, G.S., Wang, D.Y., Wang, L., Wang, L.L., Wang, L.S., Wang, M., Wang, P., Wang, P.L., Wang, W.F., Wang, Y.F., Wang, Z., Wang, Z.Y., Wang, Zheng, Wei, C.L., Wei, D.H., Weng, Y., Wu, N., Xia, X.M., Xie, X.X., Xu, G.F., Xu, X.P., Xu, Y., Yan, M.L., Yang, H.X., Yang, Y.X., Ye, M.H., Ye, Y.X., Yu, G.W., Yuan, C.Z., Yuan, Y., Zang, S.L., Zeng, Y., Zhang, B.X., Zhang, B.Y., Zhang, C.C., Zhang, D.H., Zhang, H.Q., Zhang, H.Y., Zhang, J.W., Zhang, J.Y., Zhang, S.H., Zhang, X.Y., Zhang, Yiyun, Zhang, Z.X., Zhang, Z.P., Zhao, D.X., Zhao, J.W., Zhao, M.G., Zhao, P.P., Zhao, W.R., Zhao, Z.G., Zheng, H.Q., Zheng, J.P., Zheng, Z.P., Zhou, L., Zhu, K.J., Zhu, Q.M., Zhu, Y.C., Zhu, Y.S., Zhu, Z.A., Zhuang, B.A., Zhuang, X.A., Zou, B.S.
Published in Physics Letters B (2008)
Get additional information online
E-Article
13
by Ablikim, M., Bai, J.Z., Bai, Y., Ban, Y., Cai, X., Chen, H.F., Chen, H.S., Chen, H.X., Chen, J.C., Chen, Jin, Chen, X.D., Chen, Y.B., Chu, Y.P., Dai, Y.S., Deng, Z.Y., Du, S.X., Fang, J., Fu, C.D., Gao, C.S., Gao, Y.N., Gu, S.D., Gu, Y.T., Guo, Y.N., Guo, Z.J., Harris, F.A., He, K.L., He, M., Heng, Y.K., Hou, J., Hu, H.M., Hu, T., Huang, G.S., Huang, X.T., Huang, Y.P., Ji, X.B., Jiang, X.S., Jiao, J.B., Jin, D.P., Jin, S., Lai, Y.F., Li, H.B., Li, J., Li, R.Y., Li, W.D., Li, W.G., Li, X.L., Li, X.N., Li, X.Q., Liang, Y.F., Liao, H.B., Liu, B.J., Liu, C.X., Liu, Fang, Liu, Feng, Liu, H.H., Liu, H.M., Liu, J.B., Liu, J.P., Liu, H.B., Liu, J., Liu, Q., Liu, R.G., Liu, S., Liu, Z.A., Lu, F., Lu, G.R., Lu, J.G., Luo, C.L., Ma, F.C., Ma, H.L., Ma, L.L., Ma, Q.M., Malik, M.Q.A., Mao, Z.P., Mo, X.H., Nie, J., Olsen, S.L., Ping, R.G., Qi, N.D., Qin, H., Qiu, J.F., Rong, G., Ruan, X.D., Shan, L.Y., Shang, L., Shen, C.P., Shen, D.L., Shen, X.Y., Sheng, H.Y., Sun, H.S., Sun, S.S., Sun, Y.Z., Sun, Z.J., Tang, X., Tian, J.P., Tong, G.L., Varner, G.S., Wan, X., Wang, L., Wang, L.L., Wang, L.S., Wang, P., Wang, P.L., Wang, W.F., Wang, Y.F., Wang, Z., Wang, Z.Y., Wei, C.L., Wei, D.H., Weng, Y., Wu, N., Xia, X.M., Xie, X.X., Xu, G.F., Xu, X.P., Xu, Y., Yan, M.L., Yang, H.X., Yang, M., Yang, Y.X., Ye, M.H., Ye, Y.X., Yu, C.X., Yu, G.W., Yuan, C.Z., Yuan, Y., Zang, S.L., Zeng, Y., Zhang, B.X., Zhang, B.Y., Zhang, C.C., Zhang, D.H., Zhang, H.Q., Zhang, H.Y., Zhang, J.W., Zhang, J.Y., Zhang, X.Y., Zhang, Y.Y., Zhang, Z.X., Zhang, Z.P., Zhao, D.X., Zhao, J.W., Zhao, M.G., Zhao, P.P., Zhao, Z.G., Zheng, H.Q., Zheng, J.P., Zheng, Z.P., Zhong, B., Zhou, L., Zhu, K.J., Zhu, Q.M., Zhu, X.W., Zhu, Y.C., Zhu, Y.S., Zhu, Z.A., Zhu, Z.L., Zhuang, B.A., Zou, B.S.
Published in Physics Letters B (2008)
Get additional information online
E-Article
14
by Ablikim, M., Bai, J.Z., Bai, Y., Ban, Y., Cai, X., Chen, H.F., Chen, H.S., Chen, H.X., Chen, J.C., Chen, Jin, Chen, X.D., Chen, Y.B., Chu, Y.P., Dai, Y.S., Deng, Z.Y., Du, S.X., Fang, J., Fu, C.D., Gao, C.S., Gao, Y.N., Gu, S.D., Gu, Y.T., Guo, Y.N., He, K.L., He, M., Heng, Y.K., Hou, J., Hu, H.M., Hu, T., Huang, G.S., Huang, X.T., Huang, Y.P., Ji, X.B., Jiang, X.S., Jiao, J.B., Jin, D.P., Jin, S., Lai, Y.F., Li, H.B., Li, J., Li, L., Li, R.Y., Li, W.D., Li, W.G., Li, X.L., Li, X.N., Li, X.Q., Liang, Y.F., Liao, H.B., Liu, B.J., Liu, C.X., Liu, Fang, Liu, Feng, Liu, H.H., Liu, H.M., Liu, J.B., Liu, J.P., Liu, H.B., Liu, J., Liu, R.G., Liu, S., Liu, Z.A., Lu, F., Lu, G.R., Lu, J.G., Luo, C.L., Ma, F.C., Ma, H.L., Ma, L.L., Ma, Q.M., Malik, M.Q.A., Mao, Z.P., Mo, X.H., Nie, J., Ping, R.G., Qi, N.D., Qin, H., Qiu, J.F., Rong, G., Ruan, X.D., Shan, L.Y., Shang, L., Shen, D.L., Shen, X.Y., Sheng, H.Y., Sun, H.S., Sun, S.S., Sun, Y.Z., Sun, Z.J., Tang, X., Tian, J.P., Tong, G.L., Wan, X., Wang, L., Wang, L.L., Wang, L.S., Wang, P., Wang, P.L., Wang, W.F., Wang, Y.F., Wang, Z., Wang, Z.Y., Wei, C.L., Wei, D.H., Weng, Y., Wu, N., Xia, X.M., Xie, X.X., Xu, G.F., Xu, X.P., Xu, Y., Yan, M.L., Yang, H.X., Yang, M., Yang, Y.X., Ye, M.H., Ye, Y.X., Yu, C.X., Yu, G.W., Yuan, C.Z., Yuan, Y., Zang, S.L., Zeng, Y., Zhang, B.X., Zhang, B.Y., Zhang, C.C., Zhang, D.H., Zhang, H.Q., Zhang, H.Y., Zhang, J.W., Zhang, J.Y., Zhang, X.Y., Zhang, Y.Y., Zhang, Z.X., Zhang, Z.P., Zhao, D.X., Zhao, J.W., Zhao, M.G., Zhao, P.P., Zheng, B., Zheng, H.Q., Zheng, J.P., Zheng, Z.P., Zhong, B., Zhou, L., Zhu, K.J., Zhu, Q.M., Zhu, X.W., Zhu, Y.C., Zhu, Y.S., Zhu, Z.A., Zhu, Z.L., Zhuang, B.A., Zou, B.S.
Published in Physics Letters B (2008)
Get additional information online
E-Article
15
by Ablikim, M., Bai, J.Z., Bai, Y., Ban, Y., Cai, X., Chen, H.F., Chen, H.S., Chen, H.X., Chen, J.C., Chen, Jin, Chen, X.D., Chen, Y.B., Chu, Y.P., Dai, Y.S., Deng, Z.Y., Du, S.X., Fang, J., Fu, C.D., Gao, C.S., Gao, Y.N., Gu, S.D., Gu, Y.T., Guo, Y.N., He, K.L., He, M., Heng, Y.K., Hou, J., Hu, H.M., Hu, T., Huang, G.S., Huang, X.T., Huang, Y.P., Ji, X.B., Jiang, X.S., Jiao, J.B., Jin, D.P., Jin, S., Lai, Y.F., Li, H.B., Li, J., Li, L., Li, R.Y., Li, W.D., Li, W.G., Li, X.L., Li, X.N., Li, X.Q., Liang, Y.F., Liao, H.B., Liu, B.J., Liu, C.X., Liu, Fang, Liu, Feng, Liu, H.H., Liu, H.M., Liu, J.B., Liu, J.P., Liu, H.B., Liu, J., Liu, R.G., Liu, S., Liu, Z.A., Lu, F., Lu, G.R., Lu, J.G., Luo, C.L., Ma, F.C., Ma, H.L., Ma, L.L., Ma, Q.M., Malik, M.Q.A., Mao, Z.P., Mo, X.H., Nie, J., Ping, R.G., Qi, N.D., Qin, H., Qiu, J.F., Rong, G., Ruan, X.D., Shan, L.Y., Shang, L., Shen, D.L., Shen, X.Y., Sheng, H.Y., Sun, H.S., Sun, S.S., Sun, Y.Z., Sun, Z.J., Tang, X., Tian, J.P., Tong, G.L., Wan, X., Wang, L., Wang, L.L., Wang, L.S., Wang, P., Wang, P.L., Wang, W.F., Wang, Y.F., Wang, Z., Wang, Z.Y., Wei, C.L., Wei, D.H., Weng, Y., Wu, N., Xia, X.M., Xie, X.X., Xu, G.F., Xu, X.P., Xu, Y., Yan, M.L., Yang, H.X., Yang, M., Yang, Y.X., Ye, M.H., Ye, Y.X., Yu, C.X., Yu, G.W., Yuan, C.Z., Yuan, Y., Zang, S.L., Zeng, Y., Zhang, B.X., Zhang, B.Y., Zhang, C.C., Zhang, D.H., Zhang, H.Q., Zhang, H.Y., Zhang, J.W., Zhang, J.Y., Zhang, X.Y., Zhang, Y.Y., Zhang, Z.X., Zhang, Z.P., Zhao, D.X., Zhao, J.W., Zhao, M.G., Zhao, P.P., Zheng, B., Zheng, H.Q., Zheng, J.P., Zheng, Z.P., Zhong, B., Zhou, L., Zhu, K.J., Zhu, Q.M., Zhu, X.W., Zhu, Y.C., Zhu, Y.S., Zhu, Z.A., Zhu, Z.L., Zhuang, B.A., Zou, B.S.
Published in Physics Letters B (2008)
Get additional information online
E-Article
16
by Ablikim, M., Bai, J.Z., Bai, Y., Ban, Y., Cai, X., Chen, H.F., Chen, H.S., Chen, H.X., Chen, J.C., Chen, Jin, Chen, X.D., Chen, Y.B., Chu, Y.P., Dai, Y.S., Deng, Z.Y., Du, S.X., Fang, J., Fu, C.D., Gao, C.S., Gao, Y.N., Gu, S.D., Gu, Y.T., Guo, Y.N., He, K.L., He, M., Heng, Y.K., Hou, J., Hu, H.M., Hu, T., Huang, G.S., Huang, X.T., Huang, Y.P., Ji, X.B., Jiang, X.S., Jiao, J.B., Jin, D.P., Jin, S., Lai, Y.F., Li, H.B., Li, J., Li, R.Y., Li, W.D., Li, W.G., Li, X.L., Li, X.N., Li, X.Q., Liang, Y.F., Liao, H.B., Liu, B.J., Liu, C.X., Liu, Fang, Liu, Feng, Liu, H.H., Liu, H.M., Liu, J.B., Liu, J.P., Liu, H.B., Liu, J., Liu, R.G., Liu, S., Liu, Z.A., Lu, F., Lu, G.R., Lu, J.G., Luo, C.L., Ma, F.C., Ma, H.L., Ma, L.L., Ma, Q.M., Malik, M.Q.A., Mao, Z.P., Mo, X.H., Nie, J., Ping, R.G., Qi, N.D., Qin, H., Qiu, J.F., Rong, G., Ruan, X.D., Shan, L.Y., Shang, L., Shen, D.L., Shen, X.Y., Sheng, H.Y., Sun, H.S., Sun, S.S., Sun, Y.Z., Sun, Z.J., Tang, X., Tian, J.P., Tong, G.L., Wan, X., Wang, L., Wang, L.L., Wang, L.S., Wang, P., Wang, P.L., Wang, W.F., Wang, Y.F., Wang, Z., Wang, Z.Y., Wei, C.L., Wei, D.H., Weng, Y., Wu, N., Xia, X.M., Xie, X.X., Xu, G.F., Xu, X.P., Xu, Y., Yan, M.L., Yang, H.X., Yang, M., Yang, Y.X., Ye, M.H., Ye, Y.X., Yu, C.X., Yu, G.W., Yuan, C.Z., Yuan, Y., Zang, S.L., Zeng, Y., Zhang, B.X., Zhang, B.Y., Zhang, C.C., Zhang, D.H., Zhang, H.Q., Zhang, H.Y., Zhang, J.W., Zhang, J.Y., Zhang, X.Y., Zhang, Y.Y., Zhang, Z.X., Zhang, Z.P., Zhao, D.X., Zhao, J.W., Zhao, M.G., Zhao, P.P., Zheng, H.Q., Zheng, J.P., Zheng, Z.P., Zhong, B., Zhou, L., Zhu, K.J., Zhu, Q.M., Zhu, X.W., Zhu, Y.C., Zhu, Y.S., Zhu, Z.A., Zhu, Z.L., Zhuang, B.A., Zou, B.S.
Published in Physics Letters B (2008)
Get additional information online
E-Article
17
by Ablikim, M., Bai, J.Z., Ban, Y., Cai, X., Chen, H.F., Chen, H.S., Chen, H.X., Chen, J.C., Chen, Jin, Chen, Y.B., Chu, Y.P., Dai, Y.S., Diao, L.Y., Deng, Z.Y., Dong, Q.F., Du, S.X., Fang, J., Fang, S.S., Fu, C.D., Gao, C.S., Gao, Y.N., Gu, S.D., Gu, Y.T., Guo, Y.N., He, K.L., He, M., Heng, Y.K., Hou, J., Hu, H.M., Hu, J.H., Hu, T., Huang, X.T., Ji, X.B., Jiang, X.S., Jiang, X.Y., Jiao, J.B., Jin, D.P., Jin, S., Lai, Y.F., Li, G., Li, H.B., Li, J., Li, R.Y., Li, S.M., Li, W.D., Li, W.G., Li, X.L., Li, X.N., Li, X.Q., Liang, Y.F., Liao, H.B., Liu, B.J., Liu, C.X., Liu, F., Liu, Fang, Liu, H.H., Liu, H.M., Liu, J., Liu, J.B., Liu, J.P., Liu, Jian, Liu, Q., Liu, R.G., Liu, Z.A., Lou, Y.C., Lu, F., Lu, G.R., Lu, J.G., Luo, C.L., Ma, F.C., Ma, H.L., Ma, L.L., Ma, Q.M., Mao, Z.P., Mo, X.H., Nie, J., Ping, R.G., Qi, N.D., Qin, H., Qiu, J.F., Ren, Z.Y., Rong, G., Ruan, X.D., Shan, L.Y., Shang, L., Shen, C.P., Shen, D.L., Shen, X.Y., Sheng, H.Y., Sun, H.S., Sun, S.S., Sun, Y.Z., Sun, Z.J., Tang, X., Tong, G.L., Wang, D.Y., Wang, L., Wang, L.L., Wang, L.S., Wang, M., Wang, P., Wang, P.L., Wang, Y.F., Wang, Z., Wang, Z.Y., Wang, Zheng, Wei, C.L., Wei, D.H., Weng, Y., Wu, N., Xia, X.M., Xie, X.X., Xu, G.F., Xu, X.P., Xu, Y., Yan, M.L., Yang, H.X., Yang, Y.X., Ye, M.H., Ye, Y.X., Yi, Z.Y., Yu, G.W., Yuan, C.Z., Yuan, Y., Zang, S.L., Zeng, Y., Zhang, B.X., Zhang, B.Y., Zhang, C.C., Zhang, D.H., Zhang, H.Q., Zhang, H.Y., Zhang, J.W., Zhang, J.Y., Zhang, S.H., Zhang, X.Y., Zhang, Yiyun, Zhang, Z.X., Zhang, Z.P., Zhao, D.X., Zhao, J.W., Zhao, M.G., Zhao, P.P., Zhao, W.R., Zhao, Z.G., Zheng, H.Q., Zheng, J.P., Zheng, Z.P., Zhou, L., Zhu, K.J., Zhu, Q.M., Zhu, Y.C., Zhu, Y.S., Zhu, Z.A., Zhuang, B.A., Zhuang, X.A., Zou, B.S.
Published in Physics Letters B (2007)
Get additional information online
E-Article
18
by Ablikim, M., Bai, J.Z., Ban, Y., Cai, X., Chen, H.F., Chen, H.S., Chen, H.X., Chen, J.C., Chen, Jin, Chen, Y.B., Chu, Y.P., Dai, Y.S., Diao, L.Y., Deng, Z.Y., Dong, Q.F., Du, S.X., Fang, J., Fang, S.S., Fu, C.D., Gao, C.S., Gao, Y.N., Gu, S.D., Gu, Y.T., Guo, Y.N., He, K.L., He, M., Heng, Y.K., Hou, J., Hu, H.M., Hu, J.H., Hu, T., Huang, X.T., Ji, X.B., Jiang, X.S., Jiang, X.Y., Jiao, J.B., Jin, D.P., Jin, S., Lai, Y.F., Li, G., Li, H.B., Li, J., Li, R.Y., Li, S.M., Li, W.D., Li, W.G., Li, X.L., Li, X.N., Li, X.Q., Liang, Y.F., Liao, H.B., Liu, B.J., Liu, C.X., Liu, F., Liu, Fang, Liu, H.H., Liu, H.M., Liu, J., Liu, J.B., Liu, J.P., Liu, Jian, Liu, Q., Liu, R.G., Liu, Z.A., Lou, Y.C., Lu, F., Lu, G.R., Lu, J.G., Luo, C.L., Ma, F.C., Ma, H.L., Ma, L.L., Ma, Q.M., Mao, Z.P., Mo, X.H., Nie, J., Ping, R.G., Qi, N.D., Qin, H., Qiu, J.F., Ren, Z.Y., Rong, G., Ruan, X.D., Shan, L.Y., Shang, L., Shen, C.P., Shen, D.L., Shen, X.Y., Sheng, H.Y., Sun, H.S., Sun, S.S., Sun, Y.Z., Sun, Z.J., Tang, X., Tong, G.L., Wang, D.Y., Wang, L., Wang, L.L., Wang, L.S., Wang, M., Wang, P., Wang, P.L., Wang, Y.F., Wang, Z., Wang, Z.Y., Wang, Zheng, Wei, C.L., Wei, D.H., Weng, Y., Wu, N., Xia, X.M., Xie, X.X., Xu, G.F., Xu, X.P., Xu, Y., Yan, M.L., Yang, H.X., Yang, Y.X., Ye, M.H., Ye, Y.X., Yu, G.W., Yuan, C.Z., Yuan, Y., Zang, S.L., Zeng, Y., Zhang, B.X., Zhang, B.Y., Zhang, C.C., Zhang, D.H., Zhang, H.Q., Zhang, H.Y., Zhang, J.W., Zhang, J.Y., Zhang, S.H., Zhang, X.Y., Zhang, Yiyun, Zhang, Z.X., Zhang, Z.P., Zhao, D.X., Zhao, J.W., Zhao, M.G., Zhao, P.P., Zhao, W.R., Zhao, Z.G., Zheng, H.Q., Zheng, J.P., Zheng, Z.P., Zhou, L., Zhu, K.J., Zhu, Q.M., Zhu, Y.C., Zhu, Y.S., Zhu, Z.A., Zhuang, B.A., Zhuang, X.A., Zou, B.S.
Published in Physics Letters B (2007)
Get additional information online
E-Article
19
by Ablikim, M., Bai, J.Z., Ban, Y., Cai, X., Chen, H.F., Chen, H.S., Chen, H.X., Chen, J.C., Chen, Jin, Chen, Y.B., Chu, Y.P., Dai, Y.S., Diao, L.Y., Deng, Z.Y., Dong, Q.F., Du, S.X., Fang, J., Fang, S.S., Fu, C.D., Gao, C.S., Gao, Y.N., Gu, S.D., Gu, Y.T., Guo, Y.N., He, K.L., He, M., Heng, Y.K., Hou, J., Hu, H.M., Hu, T., Hu, J.H., Huang, X.T., Ji, X.B., Jiang, X.S., Jiang, X.Y., Jiao, J.B., Jin, D.P., Jin, S., Lai, Y.F., Li, G., Li, H.B., Li, J., Li, R.Y., Li, S.M., Li, W.D., Li, W.G., Li, X.L., Li, X.N., Li, X.Q., Liang, Y.F., Liao, H.B., Liu, B.J., Liu, C.X., Liu, F., Liu, Fang, Liu, H.H., Liu, H.M., Liu, J., Liu, J.B., Liu, J.P., Liu, Jian, Liu, Q., Liu, R.G., Liu, Z.A., Lou, Y.C., Lu, F., Lu, G.R., Lu, J.G., Luo, C.L., Ma, F.C., Ma, H.L., Ma, L.L., Ma, Q.M., Mao, Z.P., Mo, X.H., Nie, J., Ping, R.G., Qi, N.D., Qin, H., Qiu, J.F., Ren, Z.Y., Rong, G., Ruan, X.D., Shan, L.Y., Shang, L., Shen, D.L., Shen, X.Y., Sheng, H.Y., Sun, H.S., Sun, S.S., Sun, Y.Z., Sun, Z.J., Tang, X., Tong, G.L., Wang, D.Y., Wang, L., Wang, L.L., Wang, L.S., Wang, M., Wang, P., Wang, P.L., Wang, Y.F., Wang, Z., Wang, Z.Y., Wang, Zheng, Wei, C.L., Wei, D.H., Weng, Y., Wu, N., Xia, X.M., Xie, X.X., Xu, G.F., Xu, X.P., Xu, Y., Yan, M.L., Yang, H.X., Yang, Y.X., Ye, M.H., Ye, Y.X., Yu, G.W., Yuan, C.Z., Yuan, Y., Zang, S.L., Zeng, Y., Zhang, B.X., Zhang, B.Y., Zhang, C.C., Zhang, D.H., Zhang, H.Q., Zhang, H.Y., Zhang, J.W., Zhang, J.Y., Zhang, S.H., Zhang, X.Y., Zhang, Yiyun, Zhang, Z.X., Zhang, Z.P., Zhao, D.X., Zhao, J.W., Zhao, M.G., Zhao, P.P., Zhao, W.R., Zhao, Z.G., Zheng, H.Q., Zheng, J.P., Zheng, Z.P., Zhou, L., Zhu, K.J., Zhu, Q.M., Zhu, Y.C., Zhu, Y.S., Zhu, Z.A., Zhuang, B.A., Zhuang, X.A., Zou, B.S.
Published in Physics Letters B (2007)
Get additional information online
E-Article
20
by Ablikim, M., Bai, J.Z., Ban, Y., Cai, X., Chen, H.F., Chen, H.S., Chen, H.X., Chen, J.C., Chen, Jin, Chen, Y.B., Chu, Y.P., Dai, Y.S., Diao, L.Y., Deng, Z.Y., Dong, Q.F., Du, S.X., Fang, J., Fang, S.S., Fu, C.D., Gao, C.S., Gao, Y.N., Gu, S.D., Gu, Y.T., Guo, Y.N., He, K.L., He, M., Heng, Y.K., Hou, J., Hu, H.M., Hu, J.H., Hu, T., Huang, X.T., Ji, X.B., Jiang, X.S., Jiang, X.Y., Jiao, J.B., Jin, D.P., Jin, S., Lai, Y.F., Li, G., Li, H.B., Li, J., Li, R.Y., Li, S.M., Li, W.D., Li, W.G., Li, X.L., Li, X.N., Li, X.Q., Liang, Y.F., Liao, H.B., Liu, B.J., Liu, C.X., Liu, F., Liu, Fang, Liu, H.H., Liu, H.M., Liu, J., Liu, J.B., Liu, J.P., Liu, Jian, Liu, Q., Liu, R.G., Liu, Z.A., Lou, Y.C., Lu, F., Lu, G.R., Lu, J.G., Luo, C.L., Ma, F.C., Ma, H.L., Ma, L.L., Ma, Q.M., Mao, Z.P., Mo, X.H., Nie, J., Ping, R.G., Qi, N.D., Qin, H., Qiu, J.F., Ren, Z.Y., Rong, G., Ruan, X.D., Shan, L.Y., Shang, L., Shen, D.L., Shen, X.Y., Sheng, H.Y., Sun, H.S., Sun, S.S., Sun, Y.Z., Sun, Z.J., Tang, X., Tong, G.L., Wang, D.Y., Wang, L., Wang, L.L., Wang, L.S., Wang, M., Wang, P., Wang, P.L., Wang, Y.F., Wang, Z., Wang, Z.Y., Wang, Zheng, Wei, C.L., Wei, D.H., Weng, Y., Wu, N., Xia, X.M., Xie, X.X., Xu, G.F., Xu, X.P., Xu, Y., Yan, M.L., Yang, H.X., Yang, Y.X., Ye, M.H., Ye, Y.X., Yu, G.W., Yuan, C.Z., Yuan, Y., Zang, S.L., Zeng, Y., Zhang, B.X., Zhang, B.Y., Zhang, C.C., Zhang, D.H., Zhang, H.Q., Zhang, H.Y., Zhang, J.W., Zhang, J.Y., Zhang, S.H., Zhang, X.Y., Zhang, Yiyun, Zhang, Z.X., Zhang, Z.P., Zhao, D.X., Zhao, J.W., Zhao, M.G., Zhao, P.P., Zhao, W.R., Zhao, Z.G., Zheng, H.Q., Zheng, J.P., Zheng, Z.P., Zhou, L., Zhu, K.J., Zhu, Q.M., Zhu, Y.C., Zhu, Y.S., Zhu, Z.A., Zhuang, B.A., Zhuang, X.A., Zou, B.S.
Published in Physics Letters B (2007)
Get additional information online
E-Article