1
by Adamovich, M.I., Aggarwal, M.M., Alexandrov, Y.A., Amirikas, R., Andreeva, N.P., Anzon, Z.V., Arora, R., Avetyan, F.A., Badyal, S.K., Bakich, A.M., Basova, E.S., Bazarov, I.K., Bhalla, K.B., Bhasin, A., Bhatia, V.S., Bogdanov, V.G., Bradnova, V., Bubnov, V.I., Burnett, T.H., Cai, X., Carshiev, D.A., Chasnikov, I.Y., Chernova, L.P., Chernyavski, M.M., Dhamija, S., Eligbaeva, G.Z., Eremenko, L.E., Gaitinov, A.S., Ganssauge, E.R., Garpman, S., Gerassimov, S.G., Graf, C., Grote, J., Gulamov, K.G., Gupta, S.K., Gupta, V.K., Jakobsson, B., Just, L., Kachroo, S., Kalyachkina, G.S., Kanygina, E.K., Karabova, M., Kitroo, S., Kharlamov, S.P., Kovalenko, A.D., Krasnov, S.A., Kumar, V., Larionova, V.G., Li, Y.D., Liu, L.S., Lokanatan, S., Lord, J.J., Lukicheva, N.S., Luo, S.B., Mangotra, L.K., Marutyan, N.A., Mashkov, A.Y., Maslennikova, N.V., Mittra, I.S., Mokerjee, S., Nasyrov, S.Z., Navotny, V.S., Nystrand, J., Ochs, M., Orlova, G.I., Otterlund, I., Peak, L.S., Peresadko, N.G., Petrov, N.V., Plyushchev, V.A., Rusakova, V.V., Qian, W.Y., Qin, Y.M., Raniwala, R., Rao, N.K., Roeper, M., Saidkhanov, N., Salmanova, N.A., Sarkisova, L.G., Sarkisyan, V.R., Shabratova, G.S., Seitimbetov, A.M., Shakhova, C.I., Shpilev, S.N., Skelding, D., Söderström, K., Solovjeva, Z.I., Stenlund, E., Svechnikova, L.N., Svensson, T., Tothova, M., Tretyakova, M.I., Trofimova, T.P., Tuleeva, U.I., Tursunov, B.P., Vokal, S., Vrlakova, J., Wang, H.Q., Weng, Z.Q., Wilkes, R.J., Xia, Y.L., Yang, C.B., Zhang, D.H., Zheng, P.Y., Zhokhova, S.I., Zhou, D.C.
Published in Physics Letters B (1995)
Get additional information online
E-Article
2
by Adamovich, M.I., Aggarwal, M.M., Alexandrov, Y.A., Amirikas, R., Andreeva, N.P., Anzon, Z.V., Arora, R., Avetyan, F.A., Badyal, S.K., Bakich, A.M., Basova, E.S., Bazarov, I.K., Bhalla, K.B., Bhasin, A., Bhatia, V.S., Bogdanov, V.G., Bradnova, V., Bubnov, V.I., Burnett, T.H., Cai, X., Carshiev, D.A., Chasnikov, I.Y., Chernova, L.P., Chernyavski, M.M., Dhamija, S., Eligbaeva, G.Z., Eremenko, L.E., Gaitinov, A.S., Ganssauge, E.R., Garpman, S., Gerassimov, S.G., Graf, C., Grote, J., Gulamov, K.G., Gupta, S.K., Gupta, V.K., Jakobsson, B., Just, L., Kachroo, S., Kalyachkina, G.S., Kanygina, E.K., Karabova, M., Kitroo, S., Kharlamov, S.P., Kovalenko, A.D., Krasnov, S.A., Kumar, V., Larionova, V.G., Li, Y.D., Liu, L.S., Lokanatan, S., Lord, J.J., Lukicheva, N.S., Luo, S.B., Mangotra, L.K., Marutyan, N.A., Mashkov, A.Y., Maslennikova, N.V., Mittra, I.S., Mokerjee, S., Nasyrov, S.Z., Navotny, V.S., Nystrand, J., Ochs, M., Orlova, G.I., Otterlund, I., Peak, L.S., Peresadko, N.G., Petrov, N.V., Plyushchev, V.A., Rusakova, V.V., Qian, W.Y., Qin, Y.M., Raniwala, R., Raniwala, S., Rao, N.K., Roeper, M., Saidkhanov, N., Salmanova, N.A., Sarkisova, L.G., Sarkisyan, V.R., Shabratova, G.S., Seitimbetov, A.M., Shakhova, C.I., Shpilev, S.N., Skelding, D., Söderström, K., Solovjeva, Z.I., Stenlund, E., Svechnikova, L.N., Tothova, M., Tretyakova, M.I., Trofimova, T.P., Tuleeva, U.I., Tursunov, B.P., Vokal, S., Vrlakova, J., Wang, H.Q., Weng, Z.Q., Wilkes, R.J., Xia, Y.L., Yang, C.B., Zhang, D.H., Zheng, P.Y., Zhokhova, S.I., Zhou, D.C.
Published in Physics Letters B (1994)
Get additional information online
E-Article