1
by Grote, J.
Published in Der Betriebsleiter (1996)
Get additional information online
E-Article
2
by Grote, J.
Published in Der Betriebsleiter (1996)
Get additional information online
E-Article
3
Get additional information online
E-Article
4
Get additional information online
E-Article
5
Get additional information online
E-Article
6
Get additional information online
E-Article
7
9
by Grote, J., Scheid, W.M.
Published in Logistik Aktuell (1994)
Get additional information online
E-Article
16
by Adamovich, M.I, Aggarwal, M.M, Alexandrov, Y.A, Amirikas, R, Andreeva, N.P, Anzon, Z.V, Avetyan, F.A, Badyal, S.K, Bakich, A.M, Basova, E.S, Bhalla, K.B, Bhasin, A, Bhatia, V.S, Bogdanov, V.G, Bradnova, V, Bubnov, V.I, Cai, X, Chasnikov, I.Y, Chernova, L.P, Chernyavski, M.M, Dhamija, S, El Chenawi, K, Eligbaeva, G.Z, Eremenko, L.E, Gaitinov, A.S, Ganssauge, E.R, Garpman, S, Gerassimov, S.G, Grote, J, Gulamov, K.G, Gupta, S.K, Gupta, V.K, Haiduc, M, Jakobsson, B, Just, L, Kachroo, S, Kalyachkina, G.S, Kanygina, E.K, Karabova, M, Kitroo, S, Kharlamov, S.P, Kovalenko, A.D, Krasnov, S.A, Kumar, V, Larionova, V.G, Liu, L.S, Lokanathan, S, Lord, J.J, Lukicheva, N.S, Luo, S.B, Mangotra, L.K, Marutyan, N.A, Mashkov, A.Y, Maslennikova, N.V, Mittra, I.S, Musaeva, A.K, Nasyrov, S.Z, Navotny, V.S, Nystrand, J, Orlova, G.I, Otterlund, I, Peak, L.S, Peresadko, N.G, Petrov, N.V, Plyushchev, V.A, Qian, W.Y, Qin, Y.M, Raniwala, R, Rao, N.K, Roeper, M, Rusakova, V.V, Saidkhanov, N, Salmanova, N.A, Sarkisova, L.G, Sarkisyan, V.R, Seitimbetov, A.M, Sethi, R, Shabratova, G.S, Shakhova, C.I, Singh, B, Skelding, D, Söderström, K, Stenlund, E, Svechnikova, L.N, Svensson, T, Tothova, M, Tretyakova, M.I, Trofimova, T.P, Tuleeva, U.I, Tursunov, B.P, Vokal, S, Vrlakova, J, Wang, H.Q, Wang, X.R, Weng, Z.Q, Wilkes, R.J, Yang, C.B, Zhang, D.H, Zheng, P.Y, Zhokhova, S.I, Zhou, D.C
Published in Physics Letters B (1995)
Get additional information online
E-Article
17
by Adamovich, M.I., Aggarwal, M.M., Alexandrov, Y.A., Andreeva, N.P., Anzon, Z.V., Arora, R., Avetyan, F.A., Badyal, S.K., Basova, E., Bhalla, K.B., Bhasin, A., Bhatia, V.S., Bogdanov, V.G., Bubnov, V.I., Burnett, T.H., Cai, X., Chasnikov, I.Y., Chernova, L.P., Chernyavsky, M.M., Eligbaeva, G.Z., Eremenko, L.E., Gaitinov, A.S., Ganssauge, E.R., Garpman, S., Gerassimov, S.G., Grote, J., Gulamov, K.G., Gupta, S.K., Heckman, H.H., Huang, H., Jakobsson, B., Judek, B., Kachroo, S., Kadyrov, F.G., Kalyachkina, G.S., Kanygina, E.K., Karabova, M., Kaul, G.L., Kharlamov, S.P., Koss, T., Krasnov, S.A., Kumar, V., Lal, P., Larinova, V.G., Lepetan, V.N., Liu, L.S., Lokanathan, S., Lord, J., Lukicheva, N.S., Luo, S.B., Mangotra, L.K., Marutyan, N.A., Maslennikova, N.V., Mittra, I.S., Mookerjee, S., Nasrulaeva, H., Nasyrov, S.H., Navotny, V.S., Orlova, G.I., Otterlund, I., Palsania, H.S., Peresadko, N.G., Petrov, N.V., Plyushchev, V.A., Oian, W.Y., Raniwala, R., Raniwala, S., Rao, N.K., Rappoport, V.M., Ravina, J., Rhee, J.T., Saidkhanov, N., Salmanova, N.A., Sarkisova, L.G., Sarkisyan, V.R., Shabratova, G.S., Shakhova, T.I., Skelding, D., Söderström, K., Solovjeva, Z.I., Stenlund, E., Strausz, S.C., Sun, J.F., Svechnikova, L.N., Tolstov, K.D., Tretyakova, M.I., Trofimova, T.P., Tuleeva, U., Vokal, S., Wang, H.Q., Weng, Z.Q., Wilkes, R.J., Xu, G.F., Zhang, D.H., Zheng, P.Y., Zhokhova, S.I., Zhou, D.C.
Published in Nuclear Physics B (1992)
Get additional information online
E-Article
18
by Adamovich, M.I., Aggarwal, M.M., Alexandrov, Y.A., Andreeva, N.P., Anson, Z.V., Arora, R., Avetyan, F.A., Badyal, S.K., Basova, E., Bhalla, K.B., Bhasin, A., Bhatia, V.S., Bogdanov, V.G., Bubnov, V.I., Burnett, T.H., Cai, X., Chasnikov, I.Y., Chernova, L.P., Chernyavsky, M.M., Dressel, B., Eligbaeva, G.Z., Eremenko, L.E., Friedlander, E.M., Gaitinov, A.S., Ganssauge, E.R., Garpman, S., Gerassimov, S.G., Grote, J., Gulamov, K.G., Gupta, S.K., Gupta, V., Heckman, H.H., Huang, H., Jakobsson, B., Judek, B., Kachroo, S., Kadyrov, F.G., Kalyachkina, G.S., Kanygina, E.K., Karabova, M., Kaul, G.L., Kaur, M., Kharlamov, S.P., Koss, T., Krasnov, S.A., Kumar, V., Lal, P., Larionova, V.G., Lepetan, V.N., Lindstrom, P.J., Liu, L.S., Lokanathan, S., Lord, J., Lukicheva, N.S., Luo, S.B., Mangotra, L.K., Marutyan, N.A., Maslennikova, N.V., Mittra, I.S., Mookerjee, S., Mueller, C., Nasrulaeva, H., Nasyrov, S.H., Navotny, V.S., Orlova, G.I., Otterlund, I., Palsania, H.S., Peresadko, N.G., Petrov, N.V., Plyushchev, V.A., Qian, W.Y., Raniwala, R., Raniwala, S., Rao, N.K., Rappoport, V.M., Rhee, J.T., Saidkhanov, N., Salmanova, N.A., Sarkisova, L.G., Sarkisyan, V.R., Schulz, W., Shabratova, G.S., Shakhova, T.I., Singh, B., Skelding, D., Söderström, K., Solovjeva, Z.I., Stenlund, E., Strausz, S.C., Sun, J.F., Svechnikova, L.N., Tolstov, K.D., Tretyakova, M.I., Trofimova, T.P., Tuleeva, U., Vokal, S., Wang, H.Q., Weng, Z.Q., Wilkes, R.J., Xu, G.F., Zhang, D.H., Zheng, P.Y., Zhokhova, S.I., Zhou, D.C.
Published in Physics Letters B (1991)
Get additional information online
E-Article