1
4
by Zhang, Z., Zhang, Y., Zeng, Z., Fan, P., Zhang, W., Chen, X.
Published in HPB (2018)
Get additional information online
E-Article
6
by Zhang, Z., Zeng, Z., Wang, J., Zhang, B., Zhang, B., Chen, X.
Published in HPB (2016)
Get additional information online
E-Article