13
by Bartoli, B., Bernardini, P., Bi, X. J., Bolognino, I., Branchini, P., Budano, A., Melcarne, A. K. Calabrese, Camarri, P., Cao, Z., Cardarelli, R., Catalanotti, S., Chen, S. Z., Chen, T. L., Creti, P., Cui, S. W., Dai, B. Z., D'Amone, A., Danzengluobu, De Mitri, I., Piazzoli, B. D'Ettorre, Di Girolamo, T., Di Sciascio, G., Feng, C. F., Feng, Zhaoyang, Feng, Zhenyong, Gou, Q. B., Guo, Y. Q., He, H. H., Hu, Haibing, Hu, Hongbo, Iacovacci, M., Iuppa, R., Jia, H. Y., Labaciren, Li, H. J., Liguori, G., Liu, C., Liu, J., Liu, M. Y., Lu, H., Ma, L. L., Ma, X. H., Mancarella, G., Mari, S. M., Marsella, G., Martello, D., Mastroianni, S., Montini, P., Ning, C. C., Panareo, M., Panico, B., Perrone, L., Pistilli, P., Ruggieri, F., Salvini, P., Santonico, R., Sbano, S. N., Shen, P. R., Sheng, X. D., Shi, F., Surdo, A., Tan, Y. H., Vallania, P., Vernetto, S., Vigorito, C., Wang, H., Wu, C. Y., Wu, H. R., Xue, L., Yang, Q. Y., Yang, X. C., Yao, Z. G., Yuan, A. F., Zha, M., Zhang, H. M., Zhang, L., Zhang, X. Y., Zhang, Y., Zhao, J., Zhaxiciren, Zhaxisangzhu, Zhou, X. X., Zhu, F. R., Zhu, Q. Q., Zizzi, G., Bai, Y. X., Chen, M. J., Chen, Y., Feng, S. H., Gao, B., Gu, M. H., Hou, C., Li, X. X., Liu, J., Liu, J. L., Wang, X., Xiao, G., Zhang, B. K., Zhang, S. S., Zhou, B., Zuo, X.
Published in Chinese Physics C (2014)
Get additional information online
E-Article
16
by Bartoli, B., Bernardini, P., Bi, X. J., Bolognino, I., Branchini, P., Budano, A., Calabrese Melcarne, A. K., Camarri, P., Cao, Z., Cardarelli, R., Catalanotti, S., Cattaneo, C., Chen, S. Z., Chen, T. L., Chen, Y., Creti, P., Cui, S. W., Dai, B. Z., D'Alí Staiti, G., D'Amone, A., Danzengluobu, De Mitri, I., D'Ettorre Piazzoli, B., Di Girolamo, T., Ding, X. H., Di Sciascio, G., Feng, C. F., Feng, Zhaoyang, Feng, Zhenyong, Galeazzi, F., Giroletti, E., Gou, Q. B., Guo, Y. Q., He, H. H., Hu, Haibing, Hu, Hongbo, Huang, Q., Iacovacci, M., Iuppa, R., James, I., Jia, H. Y., Labaciren, Li, H. J., Li, J. Y., Li, X. X., Liguori, G., Liu, C., Liu, C. Q., Liu, J., Liu, M. Y., Lu, H., Ma, L. L., Ma, X. H., Mancarella, G., Mari, S. M., Marsella, G., Martello, D., Mastroianni, S., Montini, P., Ning, C. C., Pagliaro, A., Panareo, M., Panico, B., Perrone, L., Pistilli, P., Ruggieri, F., Salvini, P., Santonico, R., Sbano, S. N., Shen, P. R., Sheng, X. D., Shi, F., Surdo, A., Tan, Y. H., Vallania, P., Vernetto, S., Vigorito, C., Wang, B., Wang, H., Wu, C. Y., Wu, H. R., Xu, B., Xue, L., Yang, Q. Y., Yang, X. C., Yao, Z. G., Yuan, A. F., Zha, M., Zhang, H. M., Zhang, Jilong, Zhang, Jianli, Zhang, L., Zhang, P., Zhang, X. Y., Zhang, Y., Zhao, J., Zhaxiciren, Zhaxisangzhu, Zhou, X. X., Zhu, F. R., Zhu, Q. Q., Zizzi, G.
Published in The Astrophysical Journal (2013)
Get additional information online
E-Article
18
by Bartoli, B., Bernardini, P., Bi, X. J., Bleve, C., Bolognino, I., Branchini, P., Budano, A., Calabrese Melcarne, A. K., Camarri, P., Cao, Z., Cardarelli, R., Catalanotti, S., Cattaneo, C., Chen, S. Z., Chen, T. L., Chen, Y., Creti, P., Cui, S. W., Dai, B. Z., D'Alí Staiti, G., Danzengluobu, Dattoli, M., De Mitri, I., D'Ettorre Piazzoli, B., Di Girolamo, T., Ding, X. H., Di Sciascio, G., Feng, C. F., Feng, Zhaoyang, Feng, Zhenyong, Galeazzi, F., Giroletti, E., Gou, Q. B., Guo, Y. Q., He, H. H., Hu, Haibing, Hu, Hongbo, Huang, Q., Iacovacci, M., Iuppa, R., James, I., Jia, H. Y., Labaciren, Li, H. J., Li, J. Y., Li, X. X., Liguori, G., Liu, C., Liu, C. Q., Liu, J., Liu, M. Y., Lu, H., Ma, L. L., Ma, X. H., Mancarella, G., Mari, S. M., Marsella, G., Martello, D., Mastroianni, S., Montini, P., Ning, C. C., Pagliaro, A., Panareo, M., Panico, B., Perrone, L., Pistilli, P., Ruggieri, F., Salvini, P., Santonico, R., Shen, P. R., Sheng, X. D., Shi, F., Stanescu, C., Surdo, A., Tan, Y. H., Vallania, P., Vernetto, S., Vigorito, C., Wang, B., Wang, H., Wu, C. Y., Wu, H. R., Xu, B., Xue, L., Yang, Q. Y., Yang, X. C., Yao, Z. G., Yuan, A. F., Zha, M., Zhang, H. M., Zhang, Jilong, Zhang, Jianli, Zhang, L., Zhang, P., Zhang, X. Y., Zhang, Y., Zhao, J., Zhaxiciren, Zhaxisangzhu, Zhou, X. X., Zhu, F. R., Zhu, Q. Q., Zizzi, G.
Published in The Astrophysical Journal (2012)
Get additional information online
E-Article
19
by Bartoli, B., Bernardini, P., Bi, X. J., Bleve, C., Bolognino, I., Branchini, P., Budano, A., Melcarne, A. K. Calabrese, Camarri, P., Cao, Z., Cardarelli, R., Catalanotti, S., Cattaneo, C., Chen, S. Z., Chen, T. L., Chen, Y., Creti, P., Cui, S. W., Dai, B. Z., Staiti, G. D'Alí, Danzengluobu, Dattoli, M., De Mitri, I., Piazzoli, B. D'Ettorre, Girolamo, T. Di, Ding, X. H., Sciascio, G. Di, Feng, C. F., Feng, Zhaoyang, Feng, Zhenyong, Galeazzi, F., Giroletti, E., Gou, Q. B., Guo, Y. Q., He, H. H., Hu, Haibing, Hu, Hongbo, Huang, Q., Iacovacci, M., Iuppa, R., James, I., Jia, H. Y., Labaciren, Li, H. J., Li, J. Y., Li, X. X., Liguori, G., Liu, C., Liu, C. Q., Liu, J., Liu, M. Y., Lu, H., Ma, X. H., Mancarella, G., Mari, S. M., Marsella, G., Martello, D., Mastroianni, S., Montini, P., Ning, C. C., Pagliaro, A., Panareo, M., Panico, B., Perrone, L., Pistilli, P., Qu, X. B., Ruggieri, F., Salvini, P., Santonico, R., Shen, P. R., Sheng, X. D., Shi, F., Stanescu, C., Surdo, A., Tan, Y. H., Vallania, P., Vernetto, S., Vigorito, C., Wang, B., Wang, H., Wu, C. Y., Wu, H. R., Xu, B., Xue, L., Yan, Y. X., Yang, Q. Y., Yang, X. C., Yao, Z. G., Yuan, A. F., Zha, M., Zhang, H. M., Zhang, Jilong, Zhang, Jianli, Zhang, L., Zhang, P., Zhang, X. Y., Zhang, Y., Zhaxiciren, Zhaxisangzhu, Zhou, X. X., Zhu, F. R., Zhu, Q. Q., Zizzi, G.
Published in The Astrophysical Journal (2012)
Get additional information online
E-Article
20
by Bartoli, B., Bernardini, P., Bi, X. J., Bleve, C., Bolognino, I., Branchini, P., Budano, A., Calabrese Melcarne, A. K., Camarri, P., Cao, Z., Cardarelli, R., Catalanotti, S., Cattaneo, C., Chen, S. Z., Chen, T. L., Chen, Y., Creti, P., Cui, S. W., Dai, B. Z., D'Alí Staiti, G., Danzengluobu, Dattoli, M., De Mitri, I., D'Ettorre Piazzoli, B., Di Girolamo, T., Ding, X. H., Di Sciascio, G., Feng, C. F., Feng, Zhaoyang, Feng, Zhenyong, Galeazzi, F., Giroletti, E., Gou, Q. B., Guo, Y. Q., He, H. H., Hu, Haibing, Hu, Hongbo, Huang, Q., Iacovacci, M., Iuppa, R., James, I., Jia, H. Y., Labaciren, Li, H. J., Li, J. Y., Li, X. X., Liguori, G., Liu, C., Liu, C. Q., Liu, J., Liu, M. Y., Lu, H., Ma, L. L., Ma, X. H., Mancarella, G., Mari, S. M., Marsella, G., Martello, D., Mastroianni, S., Montini, P., Ning, C. C., Pagliaro, A., Panareo, M., Panico, B., Perrone, L., Pistilli, P., Ruggieri, F., Salvini, P., Santonico, R., Shen, P. R., Sheng, X. D., Shi, F., Stanescu, C., Surdo, A., Tan, Y. H., Vallania, P., Vernetto, S., Vigorito, C., Wang, B., Wang, H., Wu, C. Y., Wu, H. R., Xu, B., Xue, L., Yang, Q. Y., Yang, X. C., Yao, Z. G., Yuan, A. F., Zha, M., Zhang, H. M., Zhang, Jilong, Zhang, Jianli, Zhang, L., Zhang, P., Zhang, X. Y., Zhang, Y., Zhao, J., Zhaxiciren, Zhaxisangzhu, Zhou, X. X., Zhu, F. R., Zhu, Q. Q., Zizzi, and G.
Published in The Astrophysical Journal (2012)
Get additional information online
E-Article