1
by Adamovich, M.I, Aggarwal, M.M, Alexandrov, Y.A, Amirikas, R, Andreeva, N.P, Anzon, Z.V, Avetyan, F.A, Badyal, S.K, Bakich, A.M, Basova, E.S, Bhalla, K.B, Bhasin, A, Bhatia, V.S, Bogdanov, V.G, Bradnova, V, Bubnov, V.I, Cai, X, Chasnikov, I.Y, Chernova, L.P, Chernyavski, M.M, Dhamija, S, El Chenawi, K, Eligbaeva, G.Z, Eremenko, L.E, Gaitinov, A.S, Ganssauge, E.R, Garpman, S, Gerassimov, S.G, Grote, J, Gulamov, K.G, Gupta, S.K, Gupta, V.K, Haiduc, M, Jakobsson, B, Just, L, Kachroo, S, Kalyachkina, G.S, Kanygina, E.K, Karabova, M, Kitroo, S, Kharlamov, S.P, Kovalenko, A.D, Krasnov, S.A, Kumar, V, Larionova, V.G, Liu, L.S, Lokanathan, S, Lord, J.J, Lukicheva, N.S, Luo, S.B, Mangotra, L.K, Marutyan, N.A, Mashkov, A.Y, Maslennikova, N.V, Mittra, I.S, Musaeva, A.K, Nasyrov, S.Z, Navotny, V.S, Nystrand, J, Orlova, G.I, Otterlund, I, Peak, L.S, Peresadko, N.G, Petrov, N.V, Plyushchev, V.A, Qian, W.Y, Qin, Y.M, Raniwala, R, Rao, N.K, Roeper, M, Rusakova, V.V, Saidkhanov, N, Salmanova, N.A, Sarkisova, L.G, Sarkisyan, V.R, Seitimbetov, A.M, Sethi, R, Shabratova, G.S, Shakhova, C.I, Singh, B, Skelding, D, Söderström, K, Stenlund, E, Svechnikova, L.N, Svensson, T, Tothova, M, Tretyakova, M.I, Trofimova, T.P, Tuleeva, U.I, Tursunov, B.P, Vokal, S, Vrlakova, J, Wang, H.Q, Wang, X.R, Weng, Z.Q, Wilkes, R.J, Yang, C.B, Zhang, D.H, Zheng, P.Y, Zhokhova, S.I, Zhou, D.C
Published in Physics Letters B (1995)
Get additional information online
E-Article